Disable text selection

December 31, 2012

பூர்வபுண்ணியமும், சுகவாழ்வும், தவமும் – ஒரு ஜோதிட அலசல்

ஒருத்தன் ஜாதகத்தில் பூர்வபுண்ணிய ஸ்தானம் என்று ஐந்தாம் வீட்டையும், சுகஸ்தானம் என்று நான்காம் வீட்டையும் நிறுவியுள்ளனர் நமது ஜோதிட முன்னோர்கள். இவ்விரு வீடுகளும் சுபத்தன்மை உடையனவாக நாம் கருதி வருகின்றோம். இந்த பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானம் மற்றும் சுகஸ்தானம் ஒன்றுக்கொன்று எவ்வாறு அமைந்துள்ளன என்பது பற்றி ஒரு சிறு அலசலை இங்கு அடியேன் பண்ணி, தங்கள் முன் சமர்ப்பிக்கின்றேன்.

சுகஸ்தானத்திற்கு இரண்டாம் இடம் பூர்வபுண்ணிய ஸ்தானம். சரி, அதற்கு  என்ன இப்போ? அப்படியே ஒரு அடி முன்னால் குதித்து ஐந்தாம் வீட்டில் போய் நின்று பின்னால் நான்காம் வீட்டை பாருங்கள், ஒரு விஷயம் தெரியும். பூர்வபுண்ணியத்திற்கு விரைய ஸ்தானமாக சுகஸ்தானம் அமைந்துள்ளது. ஒருத்தன் பூர்வத்தில் செய்த புண்ணியம் இந்த ஜன்மத்தில் அவனுக்கு சுகத்தை, வண்டி வாகனத்தை, எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நல்ல தாயாரை கொடுக்கிறது. இந்த ஜன்மத்தில் தாயாரை நன்றாக கவனித்துக்கொண்டவன் மறு பிறவியில் நல்ல நில புலன், சுகத்தோடும் மீண்டும் நல்ல தாயை அடைவான் என்றும் கொள்ளலாம் (மறுபிறவியில் நல்ல நான்காம் வீடு அமையும்).  இப்படி ஒரு பொருள் கொள்ளலாம்.

எனக்கு அது முக்கியம் இல்லை. பின் என்னடா சொல்ல வருகிறாய், சொல்லித்தொலை என்கிறீர்களா? சொல்கிறேன்.

எந்த அளவுக்கு ஒருத்தன் சுகத்தோடு வாழ்கிறானோ அந்த அளவுக்கு அவன் சேர்த்து வைத்த புண்ணியம் தேய்கிறது. அல்லவா? இவன் பண்ணின எந்த பாவத்துக்கு ஒரு அளவு உண்டு. அதற்கான தண்டனை முடிந்ததும் சுத்தனாகி விடுகிறான் அல்லவா? அது போல புன்னியத்துக்கும் அளவு இருக்கத்தானே வேண்டும்? நீ பண்ணின புண்ணியத்தால் சுகவாழ்வு கிடைக்கிறது. ஒரு நாள் நல்வினைப்பயன் தீர்ந்திடுமே? பண்ணின புண்ணியத்துக்கு இதுவா பலன்?

சுகவாழ்வை குறைத்துக்கொண்டால் அது தவமே. முற்றிலும் குறைக்க வேண்டும் என்பதல்ல. அந்நிலை வருவதற்கு சிறிது சிறிதாக பழகலாமே? வைத்தால் குடிமி அடித்தால் மொட்டை என்று இல்லாமல், அளவுக்கு மீறி சுகவாசியாய் இல்லாமல் இருக்கலாமே? அபரிக்ரஹம் என்று சொல்வார்கள் அஷ்டாங்க யோகத்தின் முதல் யோகமான யமத்தில்.

செய்த புண்ணியம் பலன் தந்தே தீரும். நீயாக சுகம் வேண்டாம் என்று குறைத்துக்கொண்டால் சரி, இவனுக்கு லௌகீகத்தில் தராமல் சித்த சுத்தியை தரும் – நுண்ணறிவு ஐந்தாம் வீட்டின் இலாகா. நான்காம் வீட்டின் பலனாக தராமல் தனது வீட்டின் பலனாக தரலாம். இல்லையா, எந்த வீட்டிற்கு ஐந்தாம் வீடு விரைய ஸ்தானமோ அந்த ஆறாம் வீட்டின் கெடுதலை குறைத்து வைக்கலாம். எந்த வீட்டிற்கு ஐந்தாம் வீடு ஆறாம் வீடோ அந்த பன்னிரண்டாம் வீட்டின் தீமைகளை குறைக்கலாம். எப்படி ஆயினும் வெறும் சுகத்தில் புரள்வதை விட இம்மையில்/மறுமையில் நலம் பயக்கும் வண்ணம் அந்த வீட்டை பயன் படுத்திக்கொள்வது அறிவுடைய செயலாக படுகிறது. அதுவே, தவத்தின் முதல் படி என நினைக்கிறேன். துறவியாக வேண்டாம். சிறிது சிறிதாக பழகலாம். ஒரேயடியாக பத்தாம் மாடிக்கு தாவினால் முடியுமா? எலும்பு முறியும். ஒரேயடியாக துறவினை மேற்கொண்டால் முடியுமா? வாசனைகளால் மகத்தான பாபத்தில் விழக்கூடிய அபாயம் உண்டு. சிறிது சிறிதாக பழகலாமே...... J

அடுத்த கட்டுரையில் வேறு ஒரு அலசல்...... ஒரு ஜோதிட மாணவனாக, சிற்றறிவுடன்......     November 15, 2012

Down the memory lane.....

Ah, those same places.... the street I walked as a 2 year old, clasping my mother's finger. That temple on the hill I visited with my father every day after an enthusiastic climb, more of a hop and a skip for me then, a tedious climb now.... 

Hark! That very rock, utterly unchanged, upon which my mother, father and myown little self would sit viewing the town... The government housing board quarters must be there below, besides the Temple pond. Oh, the place has changed a good deal! I touch the rock, and for a fleeting few lovely moments, relive those earliest memories. In a curious piece of time travel, I grope under the rock to see if that little crevice is there. And a child-like joy lights my heart up to find it exactly as it was when I left it, 80 years ago. I had my first sight of a frog hidden in a crevice, there, 8 decades ago, in my father's company. I realize I had been standing still there, caressing that rock for a few minutes now. Like life had, I must move on. I must reach home before dusk. My eyes are not too sharp these days nor my bones too stout to be able to withstand stumble. I rise. 

And the slow descent brings me to where once a small stream ran, where my mother would place me by her side and wash clothes. No sign of water there now. I remember my mother. An epitome of unending love. My source of safe solace. Why did she leave me many years ago? Perhaps to take birth again, so that she would be a young woman fit to receive me in her womb again, in the coming days? I wish. The world seems empty now, without her and my father. The world is cruel. It always has been. It looks to rob you ruthlessly. But my mother and father were a contrast. They gave me their all. And with a smile. It's a pity I realized that after they left this world.

Ha! There comes that Ambaal Temple. That's where I met my wife for the first time. When was that? Hmm.... perhaps 50 years ago. I don't remember. I do not remember much these days, you see. The rush is maddening these days. Every one seems to be in some hurry. Life, as they make it out to be, is apparently difficult. I do not understand their ways. My only son refused to take me to these places, he said he has conference calls for his boss in some town in America.

I felt an urge to visit these places once again. The same places I had visited with my parents. The same relics that had borne witness to our happy times together, once upon a time. Life has taken me to other places for most of my life. But I returned now. Alone. Suddenly, rocks and relics relate to my mother and father to me, now. They smile to me, in them. I am in a sepia toned world of my own. I am slipping into reliving those days, again. I hear my mom washing our clothes, calling out for me. Do not disturb me. I am happier with a relevant past than with an irrelevant present! Amma, I am coming.

     

October 31, 2012

An exciting new journey :)

Suddenly, existing relationships seem to fade a bit, and a sober and suave good bye comes up from within, never sad or forlorn, but with a sense of "these things are no longer relevant to me", I am going to join my friends, and spouse! I am an old man in the evening of his long life and kids now have their own kids and squabbles, my spouse has already gone to prepare the road for me, my friends are gone and the days now resemble a long wait at the terminal with the boarding pass secure. Suddenly, I am irrelevant in the younger world, a little out of place. I have no more role here to play, I surmise. My job is done, they have their own circles and I feel the silent urge to go the way my beloved ones have gone. I can see my spouse smiling reassuringly, like a guardian angel, I sometimes think of my mother and father, who would be there, and the child hood memories with my mother and father as their pampered kid spring up, sepia toned sweet memories. That enlivens me, that I would meet them soon. My days with my wife as a young man sometimes comes up and life without her makes me pine to meet her again, where she is...... I look at my children, middle aged men themselves, with furrows of life peeping up on their brows, caught up in their cycle and worries, oblivious to what goes on in this old man's mind. nevertheless, they are kids to me, kids that puked in my arms, kids I love any way. I see they can manage by themselves. I see they no longer need me. I see their mother's trail. I must now, follow her as she did all her life. Good bye my darling children, I whisper silently, God Bless you! I have done my job...... I close my eyes in the satisfaction that there is nothing more to be done, and that I am excited to meet my beloved ones.... It's an exciting new journey..... :)The end is not a sudden jerk. It's rather a gradual flowering of a new stage. But why have my eyes welled up as I type? I am still human, I suppose! <3

A PUBLIC TRIBUTE TO AN ANGEL CLASSMATE

I was not the strongest toddler to be enrolled in the kindergarten. The little urchin that I was, was hand held and taken for a trip, and I was quite amused by the unusual attire my mom had put on me. There was a white shirt, blue shorts and navy tubes into which my legs were ticklishly inserted. I learned later that they were called stockings. Then a black case was put on my baby feet and I did not like much of what would be later known to me as a shoe. To top it, she had a leash around my neck, like our cows had. I thought I was also being tied up to some pole like the cow. I discovered later that it was the neck tie! A little amused, a little puzzled and a little bewildered, I was soon back in cheer as my mom planted a kiss on my cheek. We went out, the school was a few hundred yards from home.

She dropped me in on the ground when we were inside the big blue gate and from what she had told me some days ago, I knew something like she leaving me there with other kids to play was on the cards. I clung to her saree, as a sober lady came towards us (Mrs. Winnie, my first teacher and mother of my close buddy Sherwin McGavin, and herself a good friend of mine now) and smiled at me. I was in no mood for all these pleasantries.

After some cajoling and tempting with toys, which I shall skip for the sake of brevity, I was left there and my mom left after a few more kisses and hugs. She must be cruel. Very bad mummy. I did not cry (see see, I am a strong boy) but did have a tear in my eye. Winnie Miss (!) told me something I do not remember, but must have been along the lines of asking me to come and play with other kids. I was grumpy and kept looking back towards where my mom went out of sight (I now know she did not go out but was behind a tree). And when this cheerlessness was on, a soft little hand grasped mine. I looked around and I found another little child like me. But this was different. This urchin had linger hair, and her dress looked different to what I wore. She showed all her teeth and smiled. I also gave a half smile. She spoke in Tamil, shall we play in the slide? I was happy someone spoke in Tamil. I looked around for mummy buy she was not there. Winnie miss was just smiling. Soon we were off and playing.

Fast forward 25 years. I am in academia and known to be knowledgeable and have had a reputation as a studious rank holder. I was never known to fail in academics and was known to solve calculus as a 10th standard boy. I was never known to be quiet and I was sometimes also known to be a little eccentric and vociferous. She on the other hand, was a very good student, but quiet and measured in her approach to anything, is an accomplished lady of few but almost always warm words. If I reveled in limelight - for the right and sometimes not so right reasons - she was the silent and reserved, humble in victory and gracious in defeat.

In between these two paragraphs, rests un-described, a quarter century of selfless service and fraternal love. What I had concealed so far, by choice, is the fact that I had eyes like those of an insect's and of Silas Marner, if you wish to pit it that way - short sighted or blessed with high myopia. I wore huge glasses those days, and that was reason enough for many a peer to label me “Soda buddy” and tease me. Coupled with Asthma, it ensured I was not let by teachers (upon the advice of my parents) to play on the ground like most others. Plus of course, I found it extremely difficult to follow the board and copy the notes from the board, despite the front bench arrangement. For some reason only the benevolent providence knows, she kept me company during the play times and most readily lent me her note books to copy. Not just for a year or two. From LKG to 10th standard – 10 long years! I used to spend my time mostly with books and in the library (now you know why I am how I am), and she kept company most of the time, most of the time bearing the ridicule of her own friends. She never thought twice before she lent her notes to me, just a day before the exams. We never had photocopiers back in the day, so I would have to hand copy the notes. She and I would sit and re-copy the notes in her home, as my mother and her mother happily watched us at work, while discussing something on their own. Sometimes, it meant she would score lesser than I did, but that did not deter her from helping me. She once said – “You are my brother and friend, so does it matter who scores the first rank? I do not care”. That sums it up.

I perhaps did not reflect much beyond a sense of strong friendship and gratitude those days in childhood but I now know I would not be what I am today if it were not for this little angel I met as a 3 year old. Friendships have come and gone in between. Few endured and prospered like this one.

That little girl who greeted me on the first day at school, is preparing her little boy now, to be sent to school in some days. This article is dedicated to her. I always wanted to write this, for a few years now, and only today could I materialize that wish.

I know she will read this article, I am not mentioning her name. It is enough she knows how grateful I am to all that she has given me and done for me with compassion and selfless affection. What can I do to return that kindness? What have I done to deserve such compassion and selfless, almost altruistic affection? I pray every day, for her well being. And perhaps in a future birth, I could be her mother and try to give a little of what she has given me in this birth.

She, Sherwin McGavin and Mohd. Kasim are three of my childhood friends who have been together from those days - through trials and triumphs! Love you all, my friends. Rather, siblings. God Bless you! I owe you a lot :)


October 29, 2012

அழகிய சொல்லாட்சி!

ஒரு சஞ்சிகை அல்லது நூலின் வெளியீடு எனும் பொருளில் நம் தமிழில் "இதழ்" என்னும் அழகிய பதத்தை கையாளுகிறோம். வடமொழியில் இல்லாத ஒரு சொல்லாட்சி அழகு இது என்றால் நம் தமிழ் அன்பர்களுக்கு இன்னும் குஷி அல்லவா?. அப்படி ஒன்று இது. தமிழுக்கே உரித்தான ஒரு அழகிய மொழியாட்சி.
பெண்ணின் அழகிய உதடுகளுக்கும் இதழ் என்றே பெயர். மலரின் இதழ்கள் நாம் அறியாததல்ல. மலரின் மணத்தை, எல்லா இதழ்களும் விரிந்த பின்னரே நாம் முழுதாக துய்க்க இயலும். காதலியின் உள்ளத்தை, அவள் மனம் உவந்து  இதழ் திறந்து சொன்னால் ஒழிய எந்த கொம்பனாலும் முழுதாக கண்டுபிடிக்க இயலாது!
அதே போல வெளியில் பார்த்தால் தெரியாத, படித்தால் மட்டுமே புரியும் தன்மை உடைய அறிவார்ந்த, சுவை மிக்க, பயனுள்ள சான்றோர் தந்த செய்திகளை தனக்குள் அடக்கி உள்ள புஸ்தகத்தின் வெளியீட்டையும் இதழ் என்றே சொல்கிறோம் போலும். 
+++++
பிரியங்களுடன்
புவனேஷ் 

October 24, 2012

புறப்பட்டு வா.......

பறிக்க யாருமற்ற பாலையில் ஒரு பூப்போல.....
சுவைக்க ஒரு குரங்கு கூட இல்லாத காட்டில் கனி போல....
இங்கே நிறக்குருடர்களின் உலகில் ஒரு வானவில் நான்......
நேரமாகிறது..... புறப்பட்டு வா.......
இப்படிக்கு, 
உள்ளீடற்ற உறவுகளுக்கு இடையில், 
உனக்காகவே வந்த நான்......  

முன்னேறிய பாரதம் (கவிஞர் தனுசு)

பட்டொளி வீசிப் பறக்குது
பாரதத்துப் பெருமை!
பட்டென்று தோணுது
அந்தக்
காரணங்களின் அருமை!

நம்
இந்தியத் திருநாட்டில்
லஞ்சமில்லை
ஊழலில்லை
போர்ஜரியில்லை!
நம்புங்கள்
இன்னும் சொல்கிறேன்
கேளுங்கள்!

அரசியலும் மணக்குது
ஆட்சியும் மணக்குது
மக்களும் மாறி
காட்சியும் மாறியது!

வாரிசு அரசியல்
ஜாதி அரசியல்
மத அரசியல்
சந்தர்ப்பவாதம்
சகுனி வேலை
குறுக்கு வழி
இட ஒதுக்கீடு
யாவும் ஒழிந்தது!

தடையில்லா மின்சாரம்!
திடமான சாலைகள்!
எட்டிப் பறக்கா எரிபொருள்!
பஞ்சமில்லா குடிநீர்!

தரமான மருத்துவம்!
முறையான கட்டணம்!
இலவசக்கல்வி!
கல்விக்கேற்ற வேலை!

அடிதடி
இல்லா அரசியல்!
வெட்டு குத்து
இல்லா விளம்பரங்கள்!

கட்சிகளில் கொள்கைகளே
பிரதானம்!
குடும்பத்தாருக்கு இல்லை
அதில்
வருமானம்!

மக்களின் இதயங்களில்
ஹிமாலய சிம்மாசனம்!
அது மட்டுமே ஆள்பவரின்
மூச்சுக்காற்று!

முப்பொழுதும்
மெய்ப்பொருள் தேடும்
அப்பழுக்கில்லா ஆன்மீகம்!
எப்பொழுதோ
வெறுத்துவிட்ட
இலவசம் எனும் தேன்மாயம்!

பெண்ணழிவைச் சித்தரிக்கா
சின்னத்திரை!
சீரழிவைச் சித்தரிக்கா
பெரியதிரை!

வணங்கப்படும் சாலைவிதி !
மதிக்கப்படும் சகலவிதி!
தட்சணை கேட்கா வரண்கள்
தாம்பத்யம் மாறா வரங்கள்!

ஆலயங்கள் தோறும் தரிசனம்
இதயங்களில் ஊறும் கரிசனம்!
யாருக்குமில்லை அகங்காரம்
எல்லோருக்கும் ராஜ அலங்காரம்!

மதமெல்லாம் சம்மதம்
மனிதரெல்லாம் ஓர்குலம்!
பெண்ணுக்கு முன்னுரிமை
மற்றோர்க்கு சமஉரிமை!

கடமை கண்ணானது
உடமை பொதுவானது!
கண்ணியம் உயிரானது
புண்ணிய மண்ணானது!

நேர்மை
இங்கே கொடிபிடித்ததோ
நிமிர்ந்த பாரதம்
நடை போடுதோ?

இத்தனை பூரிப்பைத்தரும்
பாரதத்தால்
வியப்படைய வேண்டாமா?

வேண்டாம்!
இவையாவும்
நிஜத்தில் நடக்குமா தெரியவில்லை
அதனால்
என்
கவிதையிலாவது இருக்கட்டுமே
முன்னேறிய பாரதம்!!!!

-தனுசு-

October 23, 2012

திருமணமும் தீயும் - பெண்ணின் கடமை, வேத மதம்

ஒருத்தனை அவன் இந்த உடலை நீத்த பின் மண்ணில் இட்டு புதைக்கிறார்கள். இன்னொருத்தனை எரிக்கிறார்கள். கேட்டால் கலியாணம் பண்ணி  வாழாதவனை புதைக்கிறோம் விவாஹம் ஆகி வாழ்ந்தவனை எரிக்கிறோம் என்பார்கள். இதன் அர்த்தம் என்ன? பாமரத்தனமாக தெரிந்தாலும். இதற்கு ஆதாரம் வேத மதம் தான்.  அவர்களுக்கு தெரிவதில்லை. சாரத்தை விட்டு விட்டு சம்பிரதாயத்தை மட்டும் பிடித்து கொண்டுள்ளார்கள். கொஞ்சம் பார்ப்போம்.

பிரம்மச்சாரிக்கு அக்னி கார்யம் இல்லை. க்ருஹஸ்தனுக்கு உண்டு. வானப்ரஸ்தனுக்கு உண்டு. சன்யாசிக்கு இல்லை. ஏனெனில் அவன் தான் சன்யாசம் வாங்கும் போது அக்னியை தீர்த்தத்திலே விட்டு விடுகிறானே. நேரே பிரம்மச்சர்யத்தில் இருந்து சன்யாசம் என்றால் அந்த ஸ்பெஷல் கேசுக்கு அதுவும் இல்லை.

விவாக காலத்திலே தானே வளர்த்த அந்த பவித்ரமான அக்னியை ரக்ஷிக்க வேண்டும். அதற்கு வீட்டிலேயே நெல்லை கைகுத்தல் அரிசியாக்கி அந்த உமியை வேத முறைப்படி இட்டு அணையாமல் ரக்ஷிக்க வேண்டும். இந்த கடமை பத்னிக்கு. அதனால் தான் அவளை வீட்டிலேயே வைத்து. பெண்களுக்கு வேத கர்மாக்களில் பங்கில்லை என யார் சொன்னது? வேண்டுமென்றே தவறாக சொன்னது. பத்னி இல்லாமல் யாரும் யாகமோ அக்னி ஹோத்ரமோ பண்ண இயலாது.  இப்போது இவளும் வேலைக்கு போகிறேன் என்று பறக்கிறாள். யார் அக்னியை ரக்ஷிப்பது? யோசிப்போமா?

சன்யாசம் ஏற்காமல் ஒருத்தன் ஜன்மா முடிந்தால், அவன் பண்ணுகிற கடைசி ஆகுதியாக அவனுடைய தேகத்தை அந்த அக்னியில் தான் எரிக்க வேண்டும். எந்த அக்னியை விவாகம் முதல் ஆயுஸ் பர்யந்தம் அவன் ரக்ஷித்தானோ அந்த அக்னியே அவன் தேகத்தை எரித்து தேவர்களிடம் க்ஷேமமாக அவனை சேர்ப்பிக்கும். சிதையில் வைத்த பின் அந்த அக்னியை கொண்டு தான் அவன் பிரேதத்துக்கு - மிருத சரீரத்துக்கு - எரியூட்ட வேண்டும். அதர்வண வேதத்தில் இதற்கான வழிமுறைகள் விரிவாக உண்டு. கல்யாணம் ஆகாத பிரம்மச்சாரி அல்லது அக்னியை விட்ட சன்யாசி உடல் விட்ட போது எந்த அக்னியால் அவனை எரிப்பது? அதனால் தான் அவர்களை மண்ணில் புதைப்பது.

அக்னி கார்யம் இல்லாத பிற மதஸ்தர்களும் சரீரத்தினை புதைக்கிறார்கள் என்பது நாம் கவனிக்க வேண்டும். ஆக, உடலை எரிப்பது என்பது வேத பரமான ஒன்று. இதனை நினைவில் கொண்டு நாம் செயல் பட வேண்டும்.

ஸ்ரீ மகா பெரியவா பாதங்களே துணை

October 20, 2012

காலகாலன் பாதம் வாழும்நாள் மறப்பதில்லை

தும்பிக்கை போனாலும் யானைகால் பூனைமேல்
வீழ்ந்திடப் பூனை விழும் - ஆயுதம்
நம்பிக்கை ஒன்றுண்டு தும்பிக்கையான் தந்தை
சூழ்ந்தணைத் துடன் வருவான்;
ஆலகாலம் கொண்ட காலகாலன் பாதம்
வாழும்நாள் மறப்பதில்லை - தில்லை
தாளமொடு வியாகரணம் தானருளி தாவியொரு
கோலநட மாடுஞ் சிவனே! நல்ல
சோலைகுயில் கூவிமிடம் மான்களிடை நாய்நரியை
ஊளையிட வைத்த பரனே!

October 17, 2012

என்ன(டா) அவசரம்?

மூன்று கேமெராக்கள் பொருத்தப்பெற்ற பிரசவ அறையில் சமீபத்தில் ஒரு சுகப்ப்ரசவம் (ஒரு படத்தில் இடம் பெறும் காட்சிக்காக) படமாக்கப்பட்டுள்ளது என்ற செய்தி ஊருக்குள் பரபரப்பினை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இது என்னவோ பிரசவம் பற்றி விழிப்புணர்வையும் புரிதலையும் ஏற்படுத்தும் என பலர் பாராட்டுகின்றனர். எனக்கென்னவோ இது ஏற்றுக்கொள்ள இயலாத ஒன்றாகத்தான் படுகிறது.

தான் மட்டுமே (அல்லது) தன் கணவனுடன் மட்டுமே பகிர்ந்து, அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு உணர்வுபூர்வ, உன்னத தருணத்தினை எந்த ஒரு காரணத்துக்காகவும் ஊருக்கு வெளிச்சம் போட்டு காட்ட வேண்டிய அவசியம் இருப்பதாக நான் கருதவில்லை.

எல்லா கண்ணும் நல்ல கண் அல்ல. அறிவுக்காக பார்க்கும் கண்களை விட, பெண்ணுடலைப் பார்க்கும் வக்கிர ஆசையால் பார்க்கும் கண்கள் அதிகமாக இருக்க வாய்ப்புண்டு.

அட, அறிவுக்காக பார்க்கிற உத்தம சிகாமணி கூட, திருமணம் வரை காத்திருந்து தன்  மனைவி பிரசவிப்பதை பார்க்கலாமே? அப்போது கற்றுக்கொள்ளட்டுமே? அதற்கு முன்னரே குழந்தை பிறப்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்ள ஒரு ஆணுக்கு அப்படி என்ன அவசரம் மற்றும் தேவை? அப்படி முன் கூட்டியே தெரிந்து கொண்டு மட்டும் என்ன பண்ணப்போகிறான்? புரியவில்லை.

எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு இடம், பொருள், ஏவல், நேரம், காலம் இல்லையா? காத்திருக்க முடியாதா? கலவியை கூட கல்யாணத்துக்குப்பின் தான் கற்றுக்கொள்கிறோம் (நல்ல, பண்பட்ட ஆட்களை நான் சொல்கிறேன்).

சரி, அப்படியே புரிதலுக்காக, விழிப்புணர்வுக்காக என்று பிதற்றிக்கொண்டு இதனை சகஜமாக்கி விட்டால், இன்னும் முப்பது ஆண்டுகள் கழித்து, விழிப்புணர்வு/புரிதல் என்னும் பெயரில் தாம்பத்திய உறவையும் படம் எடுத்து படம் வெளியிடுவார்களோ என்னமோ? கலி காலம்.  ஈஸ்வரா!

அது மட்டும் அல்ல, நாளை அந்த குழந்தை பெரியவளாகிய பின் அவளுக்கு இது பிடிக்குமா என்று நமக்கு தெரியுமா? இது அவள் மனத்தில் காயத்தை ஏற்படுத்தினால்?

ஓரளவுக்கு எல்லாருக்குமே பிரசவம் பற்றி தெரியும். சம்பந்தப்பட்ட கணவர்கள் வேண்டுமானால் பிரசவ வேளையில் தத்தம் துணைவியரோடு கூட இருந்து அந்த வலியை, வேதனை விரவிய பரவச தருணங்களை பகிர்ந்து கொள்ளலாம். தப்பே இல்லை. அது மனைவிக்கும் தைரியமாக, சந்தோஷமாக இருக்கும்.

ஆனால் education/awareness என்கிற பெயரில் ஊருக்கே காட்டுவது கலாசார சீரழிவு மட்டும் அல்ல, கணவன்-மனைவி என்னும் பவித்ரமான பந்தத்துக்கு ஏற்படுத்தும் இழுக்கு (இருவர் சம்மதமும் இருந்தாலும் கூட).

சில விஷயங்கள் புருஷன் - பத்நீ இருவருக்குள் தான் இருக்க வேண்டும். மூன்றாம் ஆளுக்கு தெரியக்கூடாது. புரிதலுக்காக என்று சொல்லிக்கொண்டு அதை அல்பங்களுக்கும் அம்பலமாக்கும் அவலம் எதற்கு?

சிந்திப்போமா? கருத்துப்பரிமாற்றங்களை வரவேற்கிறோம்.

+++++

பிரியங்களுடன்
புவனேஷ்

பி. கு: எழுபதுகளில் குப்த்ஞான் என்ற ஒரு திரைப்படம் வெளி வந்து சில அலைகளை உருவாக்கியது சிலருக்கு நினைவிருக்கலாம்.

கட்டுரையின் கடைசி வரிகளில் அல்பங்களுக்கும் அம்பலமாக்கும் அவலம்"என்று நான் எழுதி இருந்தேன் அல்லவா, அது இம்மாதிரி காணொளிகளை காணும் யாருக்கும் பொருந்தும். ஒரு ஆடவன், தன் மனைவி அல்லாத ஒரு வயது வந்த பெண்ணை, அதிலும் மாற்றான் மனைவியை எந்த கண்ணோட்டத்தில் எதற்காக பார்த்தாலும் அல்பத்தனமே. அது பெற்ற மகளாயினும் சரி, கூடப்பிறந்தவளானாலும்  சரி. அதற்காகத்தான் பிரசவ அறையிலும் மருத்துவச்சிகளை நாம் காலம் காலமாக வைத்தது.

October 15, 2012

Character counts!

எத்துணைதான் அன்புசெய்து நட்டாலும் கீழ்மக்கள்
கிட்டுபொருள் தாம்கொண்டு கைவிடுவர் - தொல்லுலகில்
அட்டபாலும் அம்பாகும் வேர்பெய்து வளர்த்திடினும்
எட்டிமரம் காய்க்காது மா!

(Bhuvaneshwar D)


பொருள்:

எத்துணை தான் நாம் அன்பு செய்து நட்பு பாராட்டி இருந்தாலும், கீழ்மக்கள் நம்மிடம் கிடைக்கும் பொருளை சுருட்டிக்கொண்டு, சமயம் நேர்ந்த போழ்து நமக்கு உதவாமல் கைவிடுவர். தொன்மையான இந்த உலகில், சுண்டக்காய்ச்சிய பாலும் இனிய பாகும் (அம்பாகும் = அம + பாகும் = இனிய பாகும்) எட்டி மரத்துக்கு ஊற்றி வளர்த்தாலும் அம்மரம் இனிய மாங்கனியை தராது (கசப்பும் விடமும் உள்ள எட்டிக்காயை தான் தரும்)

October 3, 2012

கப்பலே கவிழ்ந்தாலும்.....

கப்பலே கவிழ்ந்தாலும் கன்னத்தில் கைவைக்காதே - என்று ஒரு பழமொழி உண்டு. பாட்டிகள் கூட பிள்ளைகள் கன்னத்தில் கை வைத்திருந்தால் "ஏண்டா கப்பல் கவிழ்ந்தாற்போல கன்னத்தில் கை வைத்து இருக்கிறாய்?" என்பார்கள். ஆனால் இதன் உண்மையான பொருள்? முகத்தில் கன்னத்தில் கைவைப்பதை தடுக்க ஏற்பட்டதல்ல.

கன்னம் என்பது கடப்பாறையை போன்ற ஒரு சாதனம். கன்னக்கோல் என்பர். திருடுவதற்கு, சுவற்றில் துளையிடவும், பூட்டுகளை உடைக்கவும் கதவுகளை தகர்க்கவும் பயன் படும்.

அந்த காலங்களில் பெறும் வணிகர்கள் தங்கள் பொருட்களை கப்பலின் ஏற்றி பிற நாடுகளுக்கு அனுப்பி, பொருள் ஈட்டி வருவர். அந்த கப்பல்கள் போய் வரும். இவர்கள் வீடுகளில் இருப்பர். செட்டி நாட்டில் இது போல பெரிய வணிகர்கள் உண்டு. பட்டினத்தாரும் அப்படி இருந்து துறவு பூண்டு போனவர் தானே.

அந்த கப்பல்களில் ஏதாவது விதி வசத்தால் கவிழ்ந்தால் தலைமுறைக்கும் ஆக வேண்டிய பொருள் நஷ்டமாகும். பல கப்பல் உடையவருக்கே அப்படி எனில் ஒரு கப்பல் மட்டுமே உடைய வாணிகனுக்கு எப்படி இருக்கும்?

அப்படி கப்பலே கவிழ்ந்து போனாலும், தவறியும் கன்னக்கோலை கையில் எடுத்து திருட்டு தொழிலில் இறங்கி விடாதே என்னும் பொருளில் தான், கப்பல் கவிழ்ந்தாலும் கன்னத்தில் கைவைக்காதே என்று சொல்லி இருக்க வேண்டும்.

October 2, 2012

Charity begins @ home :)

வீட்டில் உள்ளவர்களுக்கு வேண்டியதை செய்து கொடுக்காமல், அவர்களுடைய நியாயமான அபிலாஷைகளை, எதிர்பார்ப்புகளைக்கூட நிறைவேற்றாமல், ஊருக்குள் என்ன நல்ல பெயர் எடுத்தும், எத்தனை பிரபலமாகியும், ஊருக்கு உபதேசம் பண்ணியும் தம்படி பிரயோஜனம் இல்லை. ஊருக்கு உண்மையாகவே சமூக சேவை செய்தால் கூட வீட்டில் உள்ள உற்றவர்களின் வயிற்றெரிச்சலுக்கும் அதிருப்திக்கும் ஆளானால், சேவையால் கிட்டும் நற்பலனை விட இவர்களுக்கு செய்யும் பாபமே அதிகமாக மிஞ்சும். தன்னை முன்னிலைப்படுத்தி வினையாற்றும் அற்பர்களுக்கு குடும்பம் ஏன்? அவர்களுக்கு குடும்பமும் ஒத்து வராது, துறவும் கிடைக்காது. அதை தான் ஆங்கித்தில் அழகாக நறுக்கு தெறித்ததுபோல Charity begins at home, என்று சொல்லி வைத்தான்!

October 1, 2012

Helpless in love!

"கையில் ஊமன் கண்ணிற்காக்கும் வெண்ணை உணங்கல் போல"  - இரு கைகளும் அற்ற ஒரு ஊமை. அவனிடம், ஒரு பாறை  மீது வெண்ணைக்கட்டியை வைத்து "இதனை காத்து வா" என ஒருவர் ஒப்படைத்து செல்கிறார்.

வெயில் ஏறுகிறது, பாறை சூடாகி, அந்த வெண்ணை உருகத்துவங்குகிறது. அருகில் யாரும் இல்லை. ஊமையாதலால் யாரையும் உதவிக்கு அழைக்கவும் இயலாமல், வெண்ணையை காப்பாற்ற கைகளும் இல்லாத அந்த கையற்ற ஊமை தவிப்பதை போல, அடியே தோழி நானும் காதல் எனும் நோயினால் அல்லற்படுகிறேன்.   என் உள்ளம் கவர்ந்த அவரிடம் சொல்லவும் இயலவில்லை, இந்த பாழாய்ப்போன வெட்கம்  தடுக்கிறதே! அவரும் ஒரு அசடு போல, தானாக புரியவில்லை. நான் என்னடி செய்வேன்?
++++++++++
சங்க இலக்கியத்தில் குறுந்தொகையில் ஒரு ஆண் மகன் தன் தோழனிடம் தன் காதலின் கையறு நிலையை விவரிக்கும் வரிகள் தான் "கையில் ஊமன் கண்ணிற்காக்கும் வெண்ணை உணங்கல் போல" . இது ஒரு பெண் சொல்லுவது போல இருந்தால் பொருத்தமாக இருக்கும் என தோன்றியதால் நான் இதனை பெண்பாலில் எழுதினேன்.

காந்தி ஜெயந்தி! (கவிஞர் தனுசு)

காதி கட்டிய கிழவன்
இந்த
பெருங்கிழவன்!
இவன்
மோதி முட்ட பணிந்தான்
பரந்து கிடந்த பரங்கியன்!.

மூத்திர  சகதியில்
இருந்த இந்த மூத்த இனத்தை
சூத்திரம் செய்து
பத்திரம் செய்தவன்!

இந்த
ஊருக்கு உழைத்தவனை
உலகுக்கு சேர்த்தது
அவனது உண்மை!


அகிம்சை என்பதே
அவனின் எண்ணம்
அதை போதித்தான்
உலகம் புரியும் வண்ணம்!

உடைந்து கிடந்த இந்தியா
இடிந்து போன இந்தியர்
இகழ்ந்து பார்த்த உலகம்
இவனால்
திரும்பி பார்த்த அதிசயம்!

தடி ஊன்றிய தாத்தா
எங்களின்
தேசப்பிதா...
நீ ஜனனம் கண்ட இந்நாளில்
உன் மந்திரம் ஜபித்து மகிழ்கிறேம்
ஜெய்ஹிந்த்!
-தனுசு-

September 23, 2012

கவிஞர் வாலியின் பொருள் பொதிந்த வரிகள்!

கவிஞர் வாலியின் பொருள் பொதிந்த வரிகள்:

"கையேந்தும் ஆட்டுக்குட்டி கன்னிப்பெண்ணா மாறாதோ, மையேந்தும் கண்ணைக்காட்டி மையல் தீரப்பேசாதோ"......

காமப்ப்ரதானமாக கிறுக்கும் இன்றைய பல கவிஞர்கள் கவனிக்க வேண்டிய வரிகள்..... "மையேந்தும் கண்ணைக்காட்டி மையல் தீரப்பேசாதோ"..

என்ன இருக்கு? வாஸ்தவத்திலேயே ஒருத்தனுக்கு ஒரு பெண் மீது பவித்ரமான பிரேமை உண்டாச்சு என்றால் எடுத்தவுடன், அவனுக்கு உடல் இச்சை எழாது......

அவளோடு இருக்க வேண்டும், அந்த கருநீலக்கண்களை பார்க்க வேண்டும், பார்த்துக்கொண்டே இருக்க வேண்டும், அவளோடு பேச வேண்டும், பேசிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும், தன் மனோராஜ்யங்களை சொல்ல வேண்டும் என்று தான் தோன்றும்...... பிள்ளைத்தனமான பாசமும் சிநேகமும் தான் அங்கு இழையோடுமே தவிர கிராமிய சுகத்துக்கு அவன் மனஸ் ஆசைப்படாது.......

உண்மையான காதலுக்கு லக்ஷனமே ஸ்நேகம் தான்! இதைத்தான் வள்ளுவனும் "மடந்தையோடும் எம்மிடை நட்பு" என முழங்கினான்...... கலியான மந்த்ரங்களிலும் சப்தபதி முடிந்ததும் பத்னியை "சகி" என விளிப்பான் கணவன்.......

அப்படி பாசமும் சிநேகமும் ததும்பும் உறவில் தன்முனைப்புக்கும் சண்டைகளுக்கும் இடமிருக்காது...... பச்சை மரமும் பூத்துக்குலுங்கும் கொடியும் அதை வருடி ஓடும் தென்றலும் போல அந்த உறவு இனிக்கும்.

அவர்தம் உடல்களின் இணைவும் கூட அங்கே அவர்களின் அன்புக்கும், பரிபூரண நம்பிக்கையினாலான பரஸ்பர சரணாகதியாகத்தான் இருக்கும்!

பிரியங்களுடன்
புவனேஷ்
 

September 11, 2012

தலைவர்!

அதோ, போய்க்கொண்டு இருக்கிறார். - அர்த்தமுள்ள இந்து மதம், எட்டாம் பாகம் நிறைவு பகுதியில், கவியரசர் கண்ணதாசன் அவர்கள்.

"இப்படிப்பட்ட யோகம் கை வந்த ஒருவர், காஞ்சி பெரியவர்.

அதோ, அவர் எங்கே போகிறார் என்று சொல்லாமலேயே போய் கொண்டு இருக்கிறார்.  இந்த வயதிலும் எந்த வாகனத்திலும் ஏறாமல் போய்க்கொண்டிருக்கிறார்.

கைப்பிடி அவலில் காலமெல்லாம் வாழும் அந்த மகாயோகி தள்ளாத வயதிலும் வாலிபனை போல் புனித யாத்திரை தொடங்கி  இருக்கிறார்.  தெய்வ நம்பிக்கை உச்சத்துக்கு போய் விட்டால் வயது தோன்றாது, பசி தோன்றாது.

உள்ளொளி ஒன்று பரவி விரவி நிற்கிறது.  அதோ, அந்த ஒளியோடு அந்த மகாயோகி போய்க்கொண்டு இருக்கிறார்.  அது வெறும் மானிட ஸ்தூலத்தின் யாத்திரை அன்று. அது ஆன்ம யாத்திரை.

லோகாதய சுகத்தை முற்றும் துறந்துவிட்டு தார்மீக வடிவெடுத்து அவர்கள் புறப்படும்போது தர்மம் நடைபாதை விரிக்கிறது.  மகா யோகம் மலர்கள் தூவுகிறது. மகாராஜாக்களுக்கு இல்லாத மரியாதை அவர்களுக்கு கிடைக்கிறது.

ஆந்திராவில் ஒரு கோயில் கட்டப்படுகிறது. அதன் மூலஸ்தானத்தில் இன்னும் சிலை வைக்கப் படவில்லை. அங்கே போய் காஞ்சி பெரியவர் ஓரிரவு தங்கினாராம். சிலை பிரதிஷ்டை ஆகி விட்டது என்று ஆந்திர மக்கள் எல்லாம் மகிழ்ச்சி அடைந்தார்களாம்.

அவர் பிராமண ஜாதியின் தலைவரல்ல. பிராமணர்கள் அப்படி ஒரு நிலையை உண்டாக்க கூடாது.

உலகெங்கிலும் உள்ள அக்ஞாநிகளுக்கு ஞான கண் வழங்கும் பேரொளி.  அவரது பெருமை இப்போது தெரியாது. இன்னும் ஐம்பது வருஷங்கள் போனால் 'இந்து மதம் என்றால் என்ன? என்ற கேள்விக்கு 'ஸ்ரீ சந்திர சேகர சரஸ்வதி சுவாமிகள் என்ற சங்கராச்சாரிய சுவாமிகள்' என்று எதிர்கால மாணவன் பதில் எழுதுவான்.

அந்த ஞான பழத்தை தரிசித்தபோது நான் பெற்ற உள்ளொளியை விவரிக்க முடியாது. கோடியில் ஒருவரே எப்போதாவது இப்படி ஆக முடியும். செஞ்சி கோட்டைக்கு போகிறவன் எல்லாம் தேசிங்கு ராஜா அல்ல. காவி கட்டிய எல்லோருமே மகா யோகிகள் அல்ல.  ஞானம், வித்தை, ஒழுக்கம், பண்பாடு ஆகிய அனைத்தும் சேர்ந்த மகாயோகி எங்கோ எப்போதோ அவதரிக்கிறார்.

அதோ, அவர் நடந்து போய் கொண்டு இருக்கிறார். இறைவன் கருணையினால் நமக்கு கிடைத்த அந்த வரம், இன்னும் பல்லாண்டு வாழ வேண்டும். தாய், குழந்தைக்கு தாலாட்டு பாடும் போது அவரை பற்றி பாட வேண்டும். பள்ளிக்கூட பாட புத்தகங்களில் அவரை பற்றி குறிக்க வேண்டும்.  ஒரு உத்தமமான யோகியை 'பிராமணன்' என்று ஒதுக்கி விடுவது, புத்தியுள்ளவன் காரியமாகாது. மேதைகளும் கற்பு அரசிகளும் எந்த ஜாதியிலும் பிறக்கலாம். யோகிகளில் ஒரு சாதாரண யோகியை கூட ஒதுக்க கூடாது என்றால், இந்த மகா யோகியை பிராமணர் அல்லாதார் ஒதுக்குவது எந்த வகையில் நியாயம்?
அதோ அவர், நடந்து போய் கொண்டு இருக்கிறார். புத்தன் சொன்னதை விட, அவர் நமக்கு அதிகமாக சொல்லி இருக்கிறார். இயேசுவின் தத்துவங்களை விட அதிகமான தத்துவங்களை வாரி இறைத்து இருக்கிறார்.  அவர் ஜாதி வெறியர் ஆகவோ, மத வெறியர் ஆகவோ, ஒரு நாளும் இருந்தது இல்லை.
அரசியல் வில்லங்கங்களில் மாட்டி கொண்டது இல்லை.


பகவான் கீதையில் சொன்னது போல் வாழ்ந்து கொண்டு இருப்பவர் அவர் ஒருவரே.
அதோ, அவர் நடந்து போய் கொண்டு இருக்கிறார். அந்த காலடி சுவடுகளை தொடர்ந்து செல்லுங்கள்.

அதுவே உங்கள் யோகமாக இருக்கட்டும்......"

September 7, 2012

படித்ததில் பிடித்தது: துரோணரின் அறிவுரை

அபிமன்யு அநியாய விதமாக ஜெயத்ரதனால் கொல்லப்பட்டதை அறிந்த அருச்சுனன் ரௌத்ராகாரமாக "நாளை மாலைக்குள் ஜயத்ரதனை கொல்வேன்; அவன் உயிருக்கு பயந்து ஓடியோ, அல்லது தரும புத்திரரிடமோ க்ருஷ்ணணிடமோ சரண் அடைந்தாலோ அன்றி, நாளை மாலைக்குள் அவன் உயிரை காண்டீபம் குடிக்கும். இல்லையேல் நான் ஜொலிக்கும் தீயினில் பாய்ந்து மகன் சென்ற உலகுக்கு நானும் செல்வேன், இது சத்தியம்" என கோரமான சபதம் பண்ணினான்.

ஜயத்ரதனை முடிக்க முனைந்து அருச்சுனன் சென்றான். வில்லை இரு கைகளாலும் பிடித்து இடது கையாலும் அம்பெய்யும் திறமையை பெற்றவன் அர்ஜுனன் (சவ்யசாசி) என்று எல்லாரும் அது நாள் வரை கேள்விப்பட்டுத்தான் இருந்தார்கள். அன்று தான் கண்கூடாக பார்த்தார்கள்.

இது வரை பதின்மூன்று நாட்கள் யுத்தத்தில் கூட, அருச்சுனன் வந்தால் எவரும் அவன் முன்னால் நிற்க முடியாது என்ற நிலை இருந்தது. வாய் திறந்த அந்தகனை போல அவன் எதிரிகளுக்கு காட்சி தந்தான். ஆனால் அதுவரை கௌரவப்படை கண்ட அருச்சுனன் ஒன்றுமே இல்லை என்று ஆக்குவது போல அன்று காண்டீபம் தன் முழுப்பண்பையும் காட்ட ஆரம்பித்தது. எடுப்பதும் தொடுப்பதும் விடுப்பதும் கண்ணுக்கு தெரியவில்லை. அர்ஜுனனின் வில்வன்மையும் கண்ணனின் சாரத்யமும் சேர்ந்து, பயம் கொண்ட கௌரவப்படைகளுக்கு ஒரு அர்ஜுனன் அல்ல, நூறு நூறு அருச்சுனர்கள் தெரிய ஆரம்பித்தார்கள். "இதோ அருச்சுனன், இதோ விஜயன்" என கத்தி தங்களுக்குள்ளேயே வெட்டி மடிந்து பைத்தியம் கொண்டவர்கள் போல அப்படை குலைய ஆரம்பித்தது.

யுத்தத்தில் அர்ஜுனனுக்கு சகாயம் செய்ய சாத்யகி போகிறான். அருச்சுனனின் உயிர் நண்பனும், சீடனும் ஆவான் சாத்யகி. அர்ஜுனனை மிஞ்சும் அளவுக்கு வில் வன்மை கொண்டவன் என வியாசர் அவனை புகழ்வார். துரோணருடன் புரிந்த போரில் அவரிடமே பாராட்டு பத்திரம் வாங்கின வீரன். போரில் அவர் வில்லை ஒரு அம்பால் உடைதான் சாத்யகி. கண்ணிமைக்கும் நேரத்துக்குள் அடுத்த வில்லை  பிடித்து நின்றார் ஆசாரியர். அடுத்த கணம்  கழுகு இறக்கைகள் பூட்டிய அம்பு ஒன்று அந்த வில்லை கைப்பிடியில் துண்டாக்கியது.  அடுத்த வில்லை நாணேற்றினார் துரோணர். நாணேற்றும் போதே அதுவும் உடைந்தது. அதற்கு அடுத்த வில்லை நாணேற்ற கூட நேரம் தராமல் சாத்யகி ஒரே அம்பால் சேதித்தான். இப்படி தொண்ணூற்றாறு விற்களை ஆசாரியர் எடுக்க எடுக்க எடுத்ததும் உடைத்தான் யாதவ குல வீரன். பின் நடந்த யுத்தம் மயிர்க்கூச்செறியும் படி நடந்தது. இவன் சாதாரணமானவன் அல்ல என திவ்ய அஸ்திரங்களை விடுத்தார் பிராமணர். பயப்படாமல், அவர் பிரயோகித்த ஒவ்வொரு அஸ்திரத்துக்கும் பதிலடி கொடுத்தபடி சளைக்காமல் போரிட்டான் சாத்யகி.  "யுத்தத்தில் இந்த சாத்யகி ஸ்ரீ ராமனையும், பரசுராமனையும், அர்ஜுனனையும், கார்தவீரியார்ச்சுனனியும் போல போர் புரிகிறான்" என்று ஆசாரியார் மகிழ்ந்து பாராட்டினார். சஞ்சயனும் "உலகில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனும்,  அருச்சுனனும் சாத்யகியுமே சிறந்த வில்லாளிகள். நான்காவது யாரும் கிடையாது" என கண்ணிழந்த மன்னனிடம் பாராட்டினான்.

அந்த சாத்யகி யுத்தத்தில் அதாகதம் பண்ணுகையில் அவனை எதிர்க்க கர்ணன் சென்றான். தோற்றான். அர்ஜுனனின் சபதத்தை நினைத்து அவனை கொல்லாமல் அனுப்பினான் சாத்யகி. க்ருதவர்மன் சென்றான். மயங்கி கிடந்தான். சில பல வீரர்கள் சென்றார்கள். சென்ற வேகத்திலேயே யமனுக்கு விருந்தாளியாக சென்றார்கள்.

பின்னர் துச்சாதனன் போனான். கொஞ்ச நேரம் யுத்தம் நடந்தது. கர்ணனையும் துரோணரையும் தோற்கடித்த சாத்யகிக்கு துச்சாதனனை கர்வபங்கம் பண்ண அதிக நேரம் பிடிக்குமா என்ன? தேரிழந்து வில்லிழந்து ஆயுதங்கள் அழிந்து புறங்காட்டினான் துச்சாதனன். பீமனின் சபதத்தை எண்ணி அவனை உயிரோடு விட்டான் சாத்யகி.

ஓடி வந்தவன் நேரே துரோணரிடம் வந்தான். அவனை துரோணர் நன்றாக திட்டி, சமாதானம் பண்ணிக்கொள், இப்போதும் கூட ஒன்றும் பாழாகவில்லை என கூறினார். அந்த பகுதியே இது.

"துச்சாதனா, ஏன் இந்த ரதங்கள் சிதறி ஓடுகின்றன? அரசன் நலம் தானே? சிந்து தேசத்தரசன் ஜெயத்ரதன் நலம் தானே? நீ ஒரு இளவரசன். நீ ஒரு அரசனின் சகோதரன். நீ ஒரு தேர் வீரன் தானே? ஏன் இப்படி யுத்தத்தில் பயந்து புறங்காட்டி பறந்தோடி வருகிறாய்? யுத்தத்தில் ஜெயித்து நீ இளவரசனாக வேண்டியது தானே?

முன்னொரு நாளில் நீ பதிவ்ரதையான குற்றமற்ற திரௌபதியிடம் சொன்னாயே நினைவிருக்கிறதா? "சூதாட்டத்தில் ஜெயிக்கப்பட்ட நீ எங்கள் அடிமை, உன் கணவர்களுக்கு கட்டுப்படாமல், உன் கற்பை கழற்றி வீசி விட்டு துரியோதனனின் ஆடைகளை சுமந்து வா; உன் கணவர்கள் இறந்து விட்டவர்களுக்கு சமம், விதை அற்ற எள்ளுக்கு சமானமான அற்பர்கள் உன் கணவர்கள்" என கூசாமல் தைரியமாக அந்த பெண்ணிடம் சொன்னாயே, இப்போது ஏன் ஓ துச்சாதனா, யுத்தத்தில் தைரியம் கெட்டு மானமில்லாமல் ஓடி வருகிறாய்?

நீ தானே இந்த கொடும் பகையை பாண்டவர்களுடனும் பாஞ்சாலர்களுடனும் மூட்டி விட்டாய்? மூடனே, இப்போது சாத்யகியை கண்டே தொடை நடுங்குகிறாயே? அன்றைக்கு உருட்டிய பகடைகள் சட்டை உரித்த விஷ சர்ப்பங்களை ஒத்த கூரிய அம்புகளாக உருமாறி தாக்கும் என உனக்கு அன்று புரியவில்லையா?

ஒரு குற்றமும் அறியாத பாண்டவர்களை கேவலமான பல வார்த்தைகளால் சகோதரர்கள் எனவும் பாராது திட்டியவன் நீதானே?

பாஞ்சாலியின் துயரங்கள் உன்னையே வேராக கொண்டவை. அன்று காட்டிய உனது மமதையும் கர்வமும் இப்போது எங்கே? அன்று பாண்டவர்களை சீண்டிய நீ இப்போது ஏன் புறங்காட்டி ஓடுகிறாய்?
பயந்து போன இந்த படைகளை காக்காமல் ஏன் நீயே ஓடி வருகிறாய்?

சாதவத குலத்தை சேர்ந்த சாத்யகி ஒருத்தனை கண்டே உன் மனம் கோழைத்தனத்தை அடைந்து விட்டதே, நீயெல்லாம் காண்டீபத்தை கண்டால் என்ன செய்வாய்? பீமசேனனை கண்டால் என்ன செய்வாய்? இரட்டையர்களை (நகுல சகாதேவர்களை) கண்டால் என்ன செய்வாய்?

நீ கண்டு பயந்து ஓடி வந்தாயே, அந்த சாத்யகி எய்த அம்புகள், சூரியனை போல யுத்தத்தில் எரிக்கும் அருச்சுனன் கையில் உள்ள காண்டீபத்தில் இருந்து வெளிப்படும் அம்புகளுக்கு சிறிதும் நிகராக மாட்டா, தெரிந்து கொள். நீயெல்லாம் காண்டீபத்தை கண்டால் என்ன செய்வாய்?

இவ்வளவு பயந்து ஒடுபவனாக இருக்கிறாயே!

உன் நன்மையை கருதி சொல்லுகிறேன், கேள். தருமராஜன் நல்லவன், நீதி தவறாதவன். அனைவருக்கும் இனியவன், எதிரிகளையும் அன்பால் கவர்பவன். அவனை போய் பகைக்கிறாயே. உன் அண்ணன் அவன். அவனுக்கு ராஜ்யத்தை கொடுத்து சமாதானம் பண்ணிக்கொள்.

சட்டை உரித்த விஷ நாகங்கள் புற்றுக்குள்ளே நுழைவது போல போல ஒப்பற்ற பல்குணனின் (அர்ஜுனனின்) அம்புகள் உன் உடலுக்குள் புகும் முன், பாண்டவர்களோடு சமாதானம் செய்து கொள். மகாத்மாக்கள் பாண்டவர்கள் உன் நூறு சகோதரர்களையும் கொன்று ராஜ்யத்தை அடைவதற்கு முன், நீ அவர்களோடு சமாதானம் செய்து கொள்.

இன்னும் கோபப்படாத யுதிஷ்டிரன் கோபப்படும் முன் சமாதானம் பண்ணிக்கொள். யுத்தத்தில் களிப்பவனான கிருஷ்ணன் ஆத்திரப்ப்படுமுன், தோள்வலியில் நிகரற்ற பீமசேனன் இந்த படைகளுக்குள் புகுந்து உன் சகோதரர்களையும் உன்னையும் யமனுக்கு விருந்தாளிகள் ஆக்குவதற்கு முன் சமாதானம் செய்து கொள்.

பாண்டவர்களை யுத்தத்தில் ஒருத்தராலும் ஜெயிக்க இயலாது என, அவர்களோடு சமாதானம் பண்ணிக்கொள் என  ஒப்பற்ற பேரறிவுடைய பீஷ்மர் உன் அண்ணனுக்கு (துரியோதனுக்கு) சொன்னார். மூடனும் கொடியவனுமான உன் அண்ணன் அவரது நன்மொழிகளை கேட்கவில்லை."

இதையெல்லாம் கேட்டு அப்புறமாவது துச்சாதனன் திருந்தினானா என்றால், அது தான் இல்லை. துரோணர் சொன்னது எதுவுமே தெனக்கு காதில் விழாதது போல, அங்கிருந்து நழுவி சண்டைக்கு சென்றான். அவன் ஆயுள் துரோணர் சொன்னது போல பீமனின் வாளின் முனையில் மூன்று நாட்களில் முடிந்தது என்பது வேறு விஷயம்.

September 6, 2012

சொல்லத்தெரியாத ஆட்டம் (கவிஞர் தனுசு)

அன்றெல்லாம்
அவளை கானும் போது
ஆணந்தத்தில்
மனசுக்குள் குலவை இசை ஒலிக்கும்! இன்று
காணும் போது
உடையும் மனதின்
விம்மும் குரலை
கேட்கிறேன்!

ஒன்றாய்
ஓடியாடி விளையாடியபோது
அவள்
அடிவயிற்றைப் பிடித்து
சரிந்து உட்கார்ந்த நாளில்
ஓரக்கண்ணால் பார்க்க துவங்கிய
கண்ணாமூச்சி ஆட்டம்
இன்று அவளின்
மெட்டி பூட்டு மனவிழாவில்
முடிந்துபோனது!

இந்த ஆட்டம்
விழியில் களம் அமைத்தாலும்
இதய அரங்கம் ஊமையாகி போனதால்
அவளை
நான் மாலைசூட யோகமில்லை!

புதுமன வாழ்வை துவங்க
விடைபெற்றாள்
புது கணவனோடு!
நானும் விடை கொடுத்தேன்
வறண்டு போன விழியோடு!

தலை முடி கீற்றை
தள்ளும்போதும்
முந்தானை ஓரத்தை
பற்றும்போதும்
அந்த விரல் அசைவு
எதையோ சொல்லியது.

அவளின்
ஓரக்கண்ணின் பார்வை
மீண்டும் எட்டிப்பார்க
என் விழியில் ஈரம் முளைக்க
அதை விழிகளுக்குள்ளேயே
அடக்கம் செய்தேன்!

துனிந்தவனுக்கு துக்கமில்லை!
"நீ ஏன் துனியவில்லை"?
துனியாத எனக்கும் விடை கேட்கிறேன்!

வரையாத கோடுகள்
ஓவியம் ஆவதில்லை!
எழுதாத வார்த்தைகள்
கவிதை ஆவதில்லை!

கிள்ளாத பூவை
சூட முடியுமா?
அருந்தாமல் பாலை
சுவைக்க முடியுமா?

செல்லாத காசை
சேர்த்து என்ன பயன்?
சொல்லத்தெரியாத காதல்
செதிக்கி என்ன பயன்?

-தனுசு-

தவறிய அழைப்பு (கவிஞர் தனுசு)

உலகை மறந்து
உறக்கத்தில் இருந்தேன்
அலறி அடங்கியது கைப்பேசி!
துண்டானது
தூக்கம்!

அது
ஒருவரின் நினைவுறுத்தல்.
அது
நிறைவேற்ற மறந்த
நேற்றைய உறுதி மொழியின்
தொடர்சி.

எத்தனை வசதி!
எங்கோ இருக்கும் ஒருவர்
தவறிய செயலை நினைவுறுத்தி
கைபேசியை அலறவிட்டு சொல்கிறார்!

தூக்கத்தில் இருப்பினும்
ஒருவரின் அழைப்பை புரிந்து
விழித்துக்கொண்ட நான்....

விழி நிலையில் இருக்கையில் வரும்
என்
இன்னொருவரின்
என்னற்ற தவறிய அழைப்பை
ஒதுக்கிவிட்டு
ஒதுங்கிவிடுகிறேன்.

எத்தனை அலட்சியம்!
என்னுடனேயே இருக்கும் இன்னொருவர்
தவறிய செயலை நினைவுறுத்தி
சில
செய்திகள் மூலம் சொல்கிறார்.

ஒருவரின்  நினைவுறுத்தலுக்கு
தூக்கத்தை கலைக்கிறேன் ,
இன்னொருவரின் நினைவுறுத்தலை
தூக்கிப்போடுகிறேன்.

ஒருவர்
முக்கியமானவர்.
இன்னொருவர்
அலட்ச்சியத்துக்குள்ளானவர்.
ஏன் என்னிடம் இந்த பாகுபாடு?

ஒருவர் என்பவர்
நண்பர்!
இன்னொருவர் என்பவர்
மனசாட்சி!

நண்பன்
கொடுத்த பணி செய்யதவற
அழைப்பு
கைபேசியில் வந்தபோது துடித்தெழுந்த நான்...
மனசாட்சி விரும்பா
பணி செய்ய
அது
கண்டிக்கும் போதும்
அமைதியில் இருப்பதேன்?

நண்பன்
நேரில் வருவான்
மனசாட்சி
நேரில் வராது என்பதாலா?
-தனுசு-

September 1, 2012

அவல் வடை

வடை என்றால் நமக்கு பருப்பு வடையும் உளுத்தம் வடையும் தான் நினைவுக்கு சட்டென்று வரும் இல்லையா? எத்தனை நாள் தான் அதே வடைகளை சாப்பிடுவது? வேறு எதையாவது பண்ணிப்பார்க்கலாம் என்ற போது, தட்டியது பொறி, சிக்கியது ஐடியா!

இது மிகவும் எளிமையான ஒரு வடை. அரிசி அவலைக்கொண்டு தயாரிப்பது.

தனியாக சமைக்கும் பிரம்மசாரிப்பசங்களுக்கு அவல் ஒரு உற்ற தோழன். கால் மணி நேரம் போல ஊற வைத்தால் போதும். எதையாவது பண்ணலாம். தேங்காய் துருவி, வெல்லம் சேர்த்து இனிப்பு; காரமாக வேண்டுமானால் எரிப்பு சேர்த்து உப்புமா; ரொம்ப versatile பதார்த்தம்.

வித்தியாசமாக எதையாவது சாப்பிட வேண்டும் என நினைப்பவர்கள், சாப்பிட அடம் பண்ணும் பிள்ளைகள் விரும்பி சாப்பிட கூடிய ஒரு பதார்த்தம்.

தேவையான பொருட்கள்:

அவல் - ஒரு ஆழாக்கு
மிளகாய்ப்பொடி - விருப்பம்
மிளகு பொடி- விருப்பம்
உப்பு - தேவைக்கேற்ப
வெங்காயம் (சாப்பிடுபவர்களானால்) - பாதி பெரிய வெங்காயம், சின்னதாக அரிந்தது.
பச்சை மிளகாய் - இரண்டு, சின்ன சின்னதாக வெட்டிக்கொள்ளவும்
சீரகம் - ஒரு சிட்டிகை
மல்லித்தழை - விருப்பமிருப்பின்
எண்ணெய் - வறுக்க
தூய நன்னீர் - அவலை ஊற வைக்க

செய்முறை:
தூய நன்னீரில் அவலை ஊற வைக்கவும். அவலை பொறுத்து ஊற வைக்க தேவையான நீரின் அளவும், நேரமும் வேறுபாடும். ஆதலின் அதை நான் குறிப்பிடவில்லை. உங்களிடம் உள்ள அவலை பொறுத்து நீங்களே தீர்மானித்துக்கொள்ளுங்கள்.

நன்கு ஊறிய அவலை கையால் பிசையவும். வடை மாவு பதத்திற்கு இருக்க வேண்டும். அதில் எண்ணெய் தவிர மற்ற சாமான்களை விட்டு விரவி வைக்கவும்.

சட்டியில் எண்ணெய் வைத்து, காய்ந்ததும், மாவை வடை போல தட்டி போட்டு, சுட்டு எடுக்கவும்.

சுட்டு எடுத்த பின் என்ன செய்ய வேண்டும் என நான் உங்களுக்கு கற்றுத்தரவா வேண்டும்?
:)

பிரியங்களுடன்
புவனேஷ்

August 30, 2012

இன்றாவது விழிப்போம்

சமீபத்தில், தென் மாவட்ட சிற்றூர்களில் விதவிதமான கேமராக்களால் பெண்களை ரகசியமாக படம் பிடித்து சில ஆண்கள் வெளியிட்டு பிடிபட்டு மானம் மற்றும் புகழை (??) இழந்து நடைபிணமாக குன்றி காவலரிடம் நின்ற காட்சி நினைவிருக்கலாம். இவர்கள் அத்தனை பேரும் சிறு நகரங்களில் நம்பிக்கையான ஆசாமிகளாக மின் சாதன வேலைகள், எரிவாயு மாற்றுபவர்கள் என வீடுகளில் புகுந்து, ரகசிய கேமராக்களை குளியலறை, படுக்கை அறைகளில் பொருத்தி தவறான காரியங்களில் ஈடுபட்டுள்ளனர். சிலர் உறவினர்கள். பெருநகரங்களில் அல்லாமல் சிற்றூர்களில் இந்த காரியங்கள் நடந்தது பலருக்கும் அதிர்ச்சி.

கேவலமான, இழிவான இந்த நடத்தை உதாரணம் காட்டுவது போல தண்டிக்கப்பட வேண்டியது தான். சந்தேகமில்லை.  

ஆனால் தண்டனை தற்காலிகமான, இருக்கிற தீயவர்களை கட்டுக்குள் வைக்கவே உதவும். இன்றைய சின்னஞ்சிறிய பிள்ளைகள் நாளைய ஆண்மக்கள் (பெண்களும்). அவர்களாவது இம்மாதிரி கனவிலும் கருதாது மனைவி தவிர மாற்றாரை தாயாக, தமக்கையாக, தங்கையாக, மகளாக பார்க்க என்ன செய்கிறோம்? 

எது உதவாது என சொல்லவா? கண்டிப்பாக மெகா சீரியல்களும், காமத்தை தூண்டும் சினிமாக்களும், பெண்ணை போகப்பொருளாக சித்தரிக்கும் ஊடகங்களும், காமக்களஞ்சியங்களும் இதற்கு உதவாது. மதிப்பெண் சார்ந்த குழந்தைப்பருவமும், பணம் சார்ந்த வாழ்க்கையும், பிறர் சார்ந்த முதுமையும் உள்ளவரை மனிதம் உருப்படுமா? 

நமது கலாச்சாரங்களை, "பிறன்மனை விழைதல் பாவம்" என்ற கோட்பாடுகளை சொல்லி வளர்க்கிறோமா? இன்றைய பிள்ளைகளுக்கு Michael Jackson, Ricky Martin, Bryan Adams, J Archer தெரியும். தப்பில்லை. ஆனால் அதே சமயம்  அவ்வையாரை, கபிலரை, நற்கிள்ளியை, சேரனை, நற்சோனையை, கிள்ளி வளவனை,  கண்ணகியை தெரியுமா? பட்டினத்தாரை தெரியுமா?

ஆங்கிலேயன் தனது கலாசார மகிமையை அவன் பிள்ளைக்கு சொல்லி கொடுக்கிறான். அவன் பிள்ளைக்கு ஷேக்ஸ்பியரை, ஷேல்லீயை, கீட்சை  தெரியும். நம் பிள்ளைக்கு நமது கம்பனை, கபிலரை, சங்கத்தமிழை  தெரியுமா? ஜப்பானியன், ஜெர்மானியன், பிரஞ்சுக்காரன் தனது மொழியை இலக்கணம் தவறாமல் சொல்லிக்கொடுக்கிறான். பிறகே ஆங்கிலம். இங்கே? எத்தனை தமிழ் பிள்ளைகளுக்கு தேமாங்காய் புளிமாங்காய் கூவிளங்காய் என்னவென்று தெரியும்? அது எந்த அண்ணாச்சி கடையில் கிடைக்கும் என பலர் கேட்பார்கள்.

மேற்கத்திய மோகத்தால், பணம் மேல் ஆசை கொண்டு, போலி கௌரவத்துக்கு ஆசைப்பட்டு மதிப்பெண்களையும் பொறியியல், மருத்துவமும், கார் பங்களா மட்டுமே நல்ல வாழ்க்கை என பெற்றோர் நினைத்து,  நூறு சதவிகித ரிசல்ட் மற்றுமே பள்ளிக்கு முக்கியம் என பள்ளிகள் நினைத்து,  நம் பண்பாட்டை கற்றுத்தர விரும்பாமல், அன்று விதைத்தோம். இன்று அறுக்கிறோம்.

இனியாவது விழித்துக்கொள்வோம். காவல் துறையே தேவை அற்ற (குற்றமே இல்லாத) உலகத்தை படைக்க விழைவோம். சிரிக்க வேண்டாம். நட்சத்திரத்தை பறிக்க ஆசைப்பட்டால் தான் கொய்யாக்காயாவது கிடைக்கும். இன்றாவது விழிப்போம் 
பிரியங்களுடன்
புவனேஷ் 


 

 

August 27, 2012

Shree Raama's greatest achievement

Shree Rama was a man of towering stature, a leader par excellence, perhaps the most ingenuous and resourceful military leader the world has ever seen or even imagined, a dutiful son, a loving brother, and a doting and perhaps even jealous husband.

He has a long list of shining achievements in his long life, of which, I shall list a few below:

At a tender age of 12 he received an upadesam of Yoga Vaashishtam from Shree Vashishta muni.

He received the mantras bala and adhibala from the sage Shree Vishvaamithra.

He killed the invincible tataka.

He received all the Astras and weapons that Shree. Vishvamithra had obtained from maheshwara.

He guarded the yagna of Vishvamithra and killed Subahu with Agneyastra and dumped Maareecha with Manavaastra on the seashore. He also slew thousands of Raakshasas in the process.

He broke the Rudhra Dhanus at Mithila, married Seetha.

He quelled Shree Parasuraama by handling the Vishnu Dhanusu. He obtained it.

He, without a single word of protest, obeyed his Mother Kaikeyi and his father and left for the forest, sacrificing the kingdom for his younger brother.

He killed Viraatha in the forest.

He killed 14000 raakshasas with no support in 48 minutes!

He killed Kara, Dhooshana and their ilk.

He performed the last rites for the poor bird Jataayu , who he revered as his father, just because he was his father’s friend, and lay his life down for him.

He killed Kabandha;

He killed Vali.

He struck a trailblazing pact with the monkey leader Sugreeva.

He accepted Vibheeshana’s surrender, knowing fully well, he was the brother of his prime enemy Ravana, based on his principle of never turning down a man who says “I am your friend”, even if that means it will cost him his own life.

He destroyed the whole army of raakshasas, killed Kumbakarna and Ravana.

He kept his word to return in time to Bharatha.

Despite all this accolades, if one has to pick something that he has done in his life as the greatest achievement of his, what would I pick?

None.

Why?

If we are to know what the greatest achievement of a person is, we need to ask a person who is devoted to that person and knows that person well, and has no personal need to praise that person and get benefited from that. That person should have unconditional love for the person in question. And the person whose achievements are being discussed, must approve that.

I would ask Hanuman.  Why not Lakshmana and Seetha?

Lakshmana was his brother and grew up with him. So no wonder he loves Rama so much.

Seetha is his wife. So no wonder she loves him.

Who is this Hanuman? How is he related to Rama? Why should he become so emotional at the first meeting? Why should he risk his life and serve Rama? Why should he search the nook and corner of South India for a stranger whom he knows only for 4 months? Why should he cross the sea, take on vicious demons and risk his life? What has Rama done to Hanuman, so that Hanuman is obligated to help Rama? It’s pure unalloyed devotion. That’s true love for Rama.

Among all, Only Hanuman served Rama out of pure love. Others had some sort of reason to love him or some gratitude for Rama. So, we will ask Hanuman what his greatest achievement was.

----

Scene moves to Asoka vanam.

Hanumaan has seen Seetha.

He exclaims:

दुष्करम्कुरुतेरामोहीनोयद्अनयाप्रभुः|
धारयतिआत्मनोदेहम्नदुह्खेनअवसीदति||५-१६-२७

Dushkritham krithavaan Raama: heenoya dhanayaa prabhu:|

Dhaarayath yaathmano deham: na shokena avaseedhathi|| 5-16-27

“This Lord of men, Rama has done an impossible act by staying bereft of this one (Seetha); It’s a wonder he is still staying alive and has not perished with sorrow!” 

(Shlokam in Sanskrit reads Dushkaram instead of dushkritham, and duhkhena instead of shokhena.  They are errors on the part of the type setter)

And Rama also endorses/approves that:

When Hanuman says when he meets Rama afterwards, “Sita will not live for more than one month” to Rama, Rama says to Lakshmana:

चिरम्जीवतिवैदेहीयदिमासम्धरिष्यति|
क्षणम्सौम्यनजीवेयम्विनाताम्असितईक्षणाम्||५-६६-१०

chiram jiivati vaidehii yadi maasam dharishyati |
kshanam saumya na jiiveyam vinaa taam asita iikshanaam || 5-66-10

"O gentle lakshmana! If Seetha can survive for a month from now, it means that she will be chiranjeevi (poetic meaning of sorrow, also shows the confidence Rama has that within a month he will save Seetha); without that Seetha with black eyes, I cannot survive for even a moment."

So, that is the real achievement of Raama: He survived for 10 months not knowing the whereabouts of his sweetheart.

That’s a man’s heart for you.

 +++++

With love and Hearty Greetings for Onam,

Bhuvanesh

August 23, 2012

வாசுகியும் வள்ளுவரும்

வள்ளுவர் எழுதியது திருக்குறள் என்பது எல்லாருக்கும் தெரியும். அவர் திருக்குறள் மட்டும் தான் எழுதினார் என்று அனைவரும் எண்ணிக்கொண்டு இருக்கிறோம். அதாவது ஒன்றே முக்கால் அடி கொண்ட குறள் வெண்பாவை தவிர அவர் வேறு எதையும் எழுதினாரா என நாம் அறியோம் அல்லவா?

உண்டு. ஒன்றே ஒன்று. அப்பாடல் ஒருவருக்காக அர்ப்பணமாக வடிக்கப்பட்டது. யார் அந்த அதிர்ஷ்டக்காரர்? ஆதரித்த வள்ளலா? அரசரா? அவர் குருவா? இல்லை. அதிர்ஷ்டக்காரர் அல்ல, அதிர்ஷ்டக்காரி என்று தான் சொல்ல வேண்டும். ஆம். அவர் ஒரு பெண். வள்ளுவரின் மனைவி. ஸ்ரீமதி. வாசுகி அம்மையார்.

அடியிற்கினியாளே அன்புடையாளே
படிசொல் தவறாத பாவாய் - அடிவருடி
பின்தூங்கி முன்னெழும்பும் பேதாய்-
இனிதாய் என் தூங்கும் என்கண் இரவு?

என்று ஒரு நாலு வரி பாட்டெழுதினார். "அடியேனுக்கு இனியவளே, அன்புடையவளே, எனது  சொல்லை என்றும் மதித்து நடந்த என் பாவையே (கண்மணியே), களைத்து வந்த எனது பாதங்களை பிடித்து விட்டு தூங்கச்செய்து பின் உறங்கி, நான் எழு முன் எழுந்து என்னை எழுப்பும் இளமை உடையவளே, அப்படி உன்னால் தூங்க வைக்கப்பட்டு உன் அன்பில் உறங்கிய என் கண்கள், இனி நீ இன்றி எவ்வாறு உறங்கும்?"என கதறுகிறார் வள்ளுவர்.

அதில் பாருங்கள், நான் எவ்வாறு உறங்குவேன்? என்று கூறவில்லை. என் கண் எவ்வாறு உறங்கும்? என்கிறார். அதற்கு முன் "பாவையே" என்கிறார். அதாவது பாவை இல்லாத கண் பயனற்றது. இனி நான் உறங்க நினைத்தாலும் அந்த கண்ணானது பாவையை பிரிந்த ஆற்றாமையால் இனி உறங்காது என்கிறார்.
 
“நெருநல் உளனொருவன் இன்றில்லை எனும்
பெருமை படைத்து இவ்வுலகு”

என்று உண்மையின் அடி ஆழத்தினை கண்டு எழுதிய அந்தத் தெய்வப்புலவரே, மனைவியின் பிரிவைத் தாங்காமல் கலங்கி கையறு நிலையில் பாட்டெழுதி விட்டார். (நேற்று இருந்தான் இன்று இல்லை என்று ஆனான் என்னும் இயல்பினை உடையது நிலையற்ற தன்மையை உடைய இவ்வுலகு என்பது இக்குறளின் பொருள்).....

அதற்கு முற்றிலும் தகுதியானவர் அந்த அம்மையார்.

"வாசுகி, பழையது சுடுகிறது, விசிறி விடம்மா" என்றார் வள்ளுவர், தன் நண்பர் முன்; பழையது சுடுமா என யோசிக்காமல், அன்புக்கணவரின் வார்த்தைக்கு இணங்கி விசிறி விட்டாராம் வாசுகி அம்மையார். பார்த்த நண்பர், தன் மனைவியுடனான தனது பூசலுக்கு விடை கிட்டி விட்டது என விடை பெற்று சென்றாராம். இது பெண்ணடித்தனமல்ல. அன்பு. தூய அன்பு, துணையை உள்ளபடியே ஏற்றுக்கொள்ளல், அர்ப்பணிப்பு. அதில் தனி சுகம் உண்டு.

வள்ளுவர் பெருமான் சாப்பிடும் போது, ஒரு சிறு கலத்தில் தூய நீரும், ஒரு ஊசியும் வைத்துக் கொண்டுதான் சாப்பிடுவாராம். அது ஏனென அம்மையாருக்கு விளங்கவே இல்லையாம். ஆனாலும் கேட்கவில்லையாம்.

இதற்கான காரணத்தை அந்த அம்மையார், தான் இறக்கும் தருவாயில், கணவரின் (வள்ளுவரின்) மடியில் கிடந்தபடி அவரிடம்  கேட்டாராம். அன்னப்ப்பருக்கை கீழே சிந்தினால் ஊசியில் குத்தி எடுத்து கலத்தில் உள்ள தெள்ளிய நீரில் அலம்பி, மீண்டும் அன்னத்தில் கலந்து  உண்ணவே அவை இரண்டும் என்றாராம். "மான் போன்ற மருண்ட கண்ணினையுடைய என் அன்புடையவளே, நீ அன்னமிடுகையில் அன்னம் சிந்தவே இல்லை. அதனால் அதன் பயன்பாடு உனக்கு இந்நாள் வரை தெரியவில்லை" என்று உருகி விளக்கினாராம்.

இன்று, சிறுசிறு கருத்து வேறுபாடுகளுக்கு கூட, பிரிவினை வேண்டி நீதிமன்ற வாசலில் நிற்கும் தம்பதியர்(???) நினைத்துப்பார்ப்பார்களா? 

பழைய பதிவுகளில் நான் சொன்ன எனது கருத்துக்களை தான் நான் இங்கும் சொல்லி முடிக்கிறேன். துணைக்காக கஷ்டப்பட தயாராக இல்லாதவர்கள் கலியாணத்துக்கு லாயக்கில்லாதவர்கள். அனுசரிப்பதும் விட்டுக்கொடுப்பதும் கெட்டவார்த்தைகள் அல்ல.

பெண்ணியம், உரிமைபேச்சுக்கள் பேச தெருக்கோடி மேடை தான் சரியான இடம். வீடும் குடும்பமும் அல்ல.

இப்பாடலை படித்த பிறகு தான் வள்ளுவரின் மீது ஒரு தனி மரியாதை பிறந்தது.

பிரியங்களுடன்
புவனேஷ்
 

 

August 16, 2012

பாரதத்தின் பொன்னோவியம் (கவிஞர் தனுசு)

 பாரதத்தின் பொன்னோவியம் (கவிஞர் தனுசு)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
பொன்விழா கண்டு
பாரதம்
சாதனை புரிந்தது-இந்த
பொன்னோவியம் கண்டால்-அந்த
சாதனை புரிந்தது!

சாமியே....
ஆளும் ஆசாமியே....
புன்பட்ட மனதை
நான் எதைக்கொண்டு ஆற்ற?

பார்...
துள்ளி குதிக்கும் வயது
சுள்ளி சுமக்குது!
ஏடு தூக்கும் வயது
காடு பொறுக்குது!

கல்லும் முள்ளும்
காலுக்கு மெத்தையா?
உங்கள்
கண்ணும் காதும்
இன்னும் திறக்கவில்லையா?

விலை மதிப்பில்லாதது
விடலைப் பருவம்!
இவர்கள்
வீட்டில் உலை ஏறாததுக்கு
சாட்சி இந்த உருவம்!

தோள் கொடுக்கும் சமூகம்
தொலைந்து போனதா?
மீள் பதிவாய் உலகம்
மாறுகின்றதா?

இந்த
சவுக்கை தோப்பு சரித்திரம் மாறாமல்
வாள் அழிந்து
ஏவுகனை வந்து என்ன பயன்?
வான் முட்ட
கட்டடங்கள் முளைத்தும் என்ன பயன்?

இந்த
காட்டு பூச்சிகளை ஆள
ஒரு கோட்டை தேவையா?
இந்த
நாட்டு செடிகளை காக்க
கோட்டும் சூட்டும் தேவையா?

-தனுசு-

கருணை மனு

வேளை நெருங்கும் போழ்து
பிரசவ வலி ஒரு வேதனை........
பிள்ளை முகம் பார்க்கும் வரை...... உனக்கென நான்
காத்திருக்கும் கணங்களும் காண், கொடுமை......
உன்மடி வீழும் வரை.....

உன்னிடம் முன் அனுமதி பெற்று தான்
என் தாயின் மடி மேல் வந்தேன் போலும்.......
கண்மறைத்து இன்னும் உன் கண்ணாமூச்சி ஆட்டம்.......
கொடுங்கோலரசி தானடி நீ.......

கருணை மனு போட்டு விட்டேன், உன் முன்.
இனி காத்திருப்பது எத்தனை நாள், சொல்?

Time management - # 1

My Time management tactics: # 1:
+++++
Treat each phase of work like a test match innings; Get a role model! Usually, when someone comes up to me and says watching test cricket is the best way to kill time, I tell them to go jump in the lake.

Let me be frank, I love test cricket; And more than sometimes, that helps - in more than one way. The work I do is driven by motivation from within - research, just like test cricket; It is exacting, just like test cricket; I chose it because I love it more than the apparently glittering corporate jobs - Just like Rahul Sharad Dravid chose by preference, Test cricket over any other form of cricket.

Let me admit, research can get me lazy on a few days. It can get me frustrated. It can make me feel awkward when I flounder (- we're all allowed to)!

I treat each half hour of work as an over to be faced in a test match. Yes, you got me right, Rahul Dravid is my hero for a long time.

And during that half hour, I focus on just what I am doing - reading a research paper/doing something/whatever. Unless utterly required I would not distract myself from what I am doing - I used to force myself to doing this.

And take a break after that half hour - five minutes or so...... in six sessions it would be lunch time.

And the innings continues from there. There is a tea time for me at 3:00 PM. At the end of the day - I call it stumps. he he! When I am tired, I recollect some of Dravid's epic innings..... and it gets me pepped up again!

Dravid used to say, when he is beaten by a ball, he puts it behind and focuses on the next ball, lest he shouldn't be there batting.

That's true in any work place or for that matter, in life.

More on putting awkward moments behind and moving on, next post!

Happy working!

 

Gurumurthy's inspirational speech in IIT.....

 

The intellectual scene in Post-independence India
A speech of S. Gurumurthy given to IIT Chennai

"... Defeat and anger go together. Abuse and defeat go together. So, it is in this norm and with this understanding of what an intellectual debate means, I would like to place before you some of my thoughts today. Some of may find it provocative. I am confident that the audience is competent enough to absorb this and think rather than get into the mood which all of us have got used to in the last 30-40 years abuse.

Background: India before Independence
Let us see the pre-independence background, the intellectual content of India. See the kind of personalities who led the Indian mind Swami Vivekananda, Sri Aurobindo, Gandhiji, Tilak- giants in their own way. Most of them were involved in politics, active politics, day-to-day politics, handling men, walking on the road, addressing meetings, solving problems between their followers. And, meeting the challenges posed by the enemy, the conspiracies hatched against them. They were handling everything, yet, they were maintaining an intellectual supremacy, and an originality which history has recorded.

Let us look at the academic side. Whether it is a P.C. Ray who wrote on Indian Chemistry in 1905 or Sir C.V. Raman who wrote about mridangam, tabala, and violin, and saw the physics in it (this was in 1913); whether it was R.C. Majumdar or Radhakumud Mukherjee who saw greatness in the Indian civilization; trying to bring up points, instances, historical evidence to mirror the greatness of India to the defeated Indian race, they were all building the Indian mind brick by brick.

Sri Aurobindo spoke of Sanatana Dharma as the nationalism of India. He didn't rank it as a philosophy. He brought it down to the level of emotional consciousness. Swami Vivekananda spoke of spiritual nationalism; it was the same Swami who spoke of Universal brotherhood. For them philosophy was not removed from the ground reality. The nation was at the core of their philosophy. Swami Vivekananda was called the "patriot monk".

Mahatma Gandhi spoke of Rama Rajya. Bankim Chandra wrote Bande Maataram. The song, the slogans in it, the mantra in it made hundreds of people kiss the gallows smilingly and many others went to jail. It transformed the life of the people. This was the intellectual scene, this was the content. This is what powered the intellectual as well as the mass movement in India. This was the core of India, the soul of the Indian freedom movement.

The symptoms: India immediately after Independence
Imagine what happened in 1947 and after, India was able to intellectually lead not only Indians but also the whole world because of the intellectual assertion that the freedom movement brought about. Let us look at post Independence India. The persons who led post-Independence India were also trained in the same freedom movement. They went to jail, but they were not rooted in the intellectual content of the Freedom movement!

The first Prime Minister of India Jawaharlal Nehru was in jail for 7 years. He was a great intellectual, purely in the sense of his capacity to reason, understand, read, and expound a thought. He told Galbrieth once, "I would be regarded as the last English Prime Minister of India." See the intellectual capability of the man, the enormously competent mind.

But intellectualism doesn't exist in a vacuum. It has to be rooted in something concrete. Swami Vivekananda's universal brotherhood was rooted in India's greatness as a civilization. The concept of "Vasudaiva Kutumbakam" cannot exist without a living form, a population which believes in it and believes in itself. You need to have a society which believes in it.

That is why India could invite the Jews who were butchered, raped, all over the world. In 107 out of 108 countries, this race was butchered. At least they had the courtesy and the gratitude to publish a book. The Israeli government published a book that out of 108 countries that we sought refuge, the only civilization, the only country, the only people, the only ideology that gave us refuge was the Indian civilization. They published a book, which most Indians are unaware of.

And we invited the Muslims. The refugee Muslims first landed in Kutch. And they are called the Kutchy Memons even today but not the Memons who bomb Mumbai. But the Memons who lived with us.

In the year 1917, many of you might be aware, a case went to the Prey Council, equivalent to the Supreme Court now. The Kutchy Memons went and told the Prey Council that we are Muslims for namesake, but we follow only the Hindu law. Please don't impose the Shariat on us. The Prey Council ruled that they are Muslims but the only sacred book they have is called "Dasaavathaara", it is not Koran. In fact they knew no language other than the Kutchy language.

And in the "Dasaavathaara", nine avatharas were common between Hindus and Kutchy Memons. We call the tenth avathaara "Kalki" and they call him "Ali". The Prey Council ruled that the Shariyat law is not applicable to them. The All India Muslim League took up the case, went to the British and told them that this finding is dangerous to Islam and requested them to pass a law which will overrule this judgment. The British government passed a law in 1923 which was called the "The Kutchy Memons Act" declaring, "If a Kutchy Memon wants to follow the Shariat, allow him to do so".

It doesn't mean a Muslim must follow the Shariat. Between 1923-1937, before the All India Shariat Act was passed not a single Kutchy Memon filed an affidavit with the plea that he wants to follow the Shariaat. That was the integration prevalent in India.

In 1937, when the All India Shariat Act was passed, the preamble to the act mentioned that this was being passed by a demand made by the AIML leader Mohammed Ali Jinnah. Today, the Shariat has become a part of Muslim consciousness.

The purpose behind making you aware of this background is that 99% of the people who speak about the constitutional rights of the minorities or the distinctiveness of Muslim life are unaware of the facts. Till the year 1980, in Cooch Behar district, the Shariat law was not applicable. In 32 instances between 1923 and 1947 by legislation, the Shariyat law was not applicable to the Muslims. This is the extent of the intellectual gap in India.

Secularism: A Reversal and perversion of the Indian mind.

And now, coming to what is the position today. Everything that drove the freedom movement - everything that constituted the soul of the freedom movement, whether it is the Ram rajya of Gandhiji or Sanaatana Dharma of Sri Aurobindo or the spiritual patriotism of Vivekananda or the soul stirring Vande Maataram song, came to be regarded not only as unsecular but as sectarian, communal and even as something harmful to the country.

Thus, there was a reversal, a perversion of the Indian mind. How did it occur? Today, the intellectualism of India means to denigrate India. There are mobile citizens and there are non- citizens deriding India. Go to the Indian Airlines counter you will find people deriding India. Go to a post office they will deride India. Go to a railway station, they will deride India. It is the English educated Indian's privilege to deride India.

When I was talking to postal employees in the GPO, Chennai (a majority of them were women). I told them the basic facts about the post office. I said it is one of the most efficient postal systems in the world, one of the cheapest in the world, one of the most delivery perfect postal systems in the world. For one rupee, you are able to transport information from one end of the country to the other.

And you have a postman, nowhere in the world this happens the postman goes to the illiterate mother and reads out the letter, he is asked to sit there and shares a cup of coffee and comes away. Money orders are delivered to the last rupee. It is an amazing system, one of the largest postal systems linking one of the most populous nations, one of the most complicated nations with so many languages.

Somebody writes the address in Tamil and it gets delivered in Patna! It gets delivered to Jawaan at warfront! When I completed my speech many of the women were wiping their tears. I asked why are you crying I have only praised you. They said, "Sir, this is the first time we've been praised, otherwise we've only been abused!"

You know how many people use the railways in India? A million people and that is equivalent to the population of Australia! And we have only abuses for them!

Have we any idea of what this country is? India has been compared with Singapore, Hong Kong, Korea, Japan and Taiwan. You can walk across many of these countries in one night (laughs)! The best politicians, intellectuals, sociologists in India have compared us with them because, we have never understood what we are and unless you do that, you can never relate us with others.

Demonising India: Projecting a negative image.

This enormous intellectual failure, to the extent of being intellectually bankrupt, did not occur overnight, it was no accident. There is a history behind this enormous erosion. And I told you about these mobile citizens, what they have done to us. Every country has problems. There is no country without any problem. Are you aware of what is one of the most pressing problems in America today? It is incurable according to the American sociologists; even American economists have begun to agree with them. American politicians are shaken, one third of the pregnant women are school going children. And mothers mix the anti-pregnancy pill in the food without daughter's knowledge everyday.

But this is not the image of America. The image of America is a technologically advanced country etc. etc. Ours is the only country where the mobile citizens of India have transformed the problems of India into the image of India -its identity is inherently related with its problems.

Go to any country and the same negative stereotype is echoed that India is suffering from poverty and malnutrition. India has no drinking water. Indian women are burnt. If they are married, they are burnt, if they are widows, they are burnt. See the image that has been built about this country. Who did this? The English educated Indian.

And one Kaluraam Meena (have you ever heard of him? Asks the audience to raise their hands if they have), only a small fraction of this large audience has heard of him. When Clinton came to India, he went to a village called Nayla where the villagers interacted with him. And one of the panchayat board members asked him, "Sir, I am told that in the West, all of you believe that this country is a rotten country, a backward country, a poor, hungry country. Do you also think like that?"

Clinton was shaken, because he might have thought that this person might be approaching him for some favour. I will relate my experience when I went to the Carter Centre in 1993. They were talking about dispute resolution and all that. I went there to meet somebody, if not Carter, somebody else at least. His Deputy, a lady, was very hesitant to receive me. "Mr. Gurumurthy", she said, "Mr. Carter is not around, anyway,

I can spare seven-eight minutes for you." I said three or four minutes of your time would do. Even before I could start, she said, "Mr.Gurumurthy, we don't have funds, we will not be able to help" (laughter from the audience). I replied, "Let us assume you have a hundred billion dollars, how much will you give me? One billion? One million?" She kept quiet, I said: "I don't need your money. I came here to discuss whether community living is an answer to disputes. I have come to discuss this because you have suggested electoral means to resolve problems in communities which have no damn idea of what an election is; whether community living is an answer because you don't what that means. She sat and discussed this with me for two hours. This is the image we have projected that anybody, who comes from India, comes to beg. Ordinary Indians did not create this impression; educated Indians created it. This is the work of civil servants, NGOs. Christian missionaries during the freedom movement created this. Indians are filthy, rotten, dirty and unhealthy, advertising abroad these are the people who need to be saved. We have to Christianise them, enlighten them, and give us money. I can understand that because it is their business. But what did we do after 1947?

We repeated the same mistakes. We projected India as a country of unending problems. As I said, every country has problems. Only in India, problems become identities. How many dowry deaths take place in India in a year? Yet, India is projected as a country burning its own daughter-in-laws. And we also talk about it. Every damn newspaper will be writing about it. We believe in self-deprecation. And this goes on in the guise of intellectualism in India. And one woman, she attempted to take a film of the widows. I wrote an article, asking her to go to Lijjat Paapad. A widow brought me up. Millions of widows have worked to bring up their children. It is a nation, which believes in Tapasya. You may not believe in it but you are an exception. Compare Deepa Mehta"s attitude with Sarada Maa's who was the wife, who became a widow after Sri Ramakrishna Paramahamsa's passing away. She went to the very same place where Deepa Mehta went and saw the widows. Sarada Maa said, "These widows are so pure, they are an illustration and an example to me." Deepa Mehta saw them as prostitutes. The widows have already been hurt once. Why are you sprinkling salt on their wounds?

I am very sorry to speak about this, but I have to, this audience is enlightened enough to understand me. Indian women are sexually unsatisfied and so they are becoming lesbians? This is one bloody story against us, about us. This is the image of Indian men and women, and this film is in English. Catherine Mayo wrote a book and Mahatma Gandhi said about it, "I have no time to read this filth. But I am under a compulsion, under pressure because this has been published abroad. The image of India has been rubbished and I have to counter it." With this introduction, he wrote about the book and said that this woman is a gutter inspector (laughs).

The intellectualism in India is gutter inspection- people are of this kind etc. Understand the level of erosion.

Indian Politics: Weaknesses and Pitfalls

Let us look at the post independence scenario from the macro level. We installed a system of governance and it postulated all the important goals for the Indian society and polity, which was gulped by the Indian academia, by the Indian intellectuals. We will have a classless society through socialism. We will have a casteless society through equality. We will have a faithless society through secularism. We will have a modern society devoid of tradition.

Instead of politics restructuring caste, caste has restructured politics today. Political parties are talking only in terms of castes. Has any Indian intellectual come to terms with caste? You must understand caste if you want to handle the Indian society. You cannot say that I want to have a very different kind of society. You have to handle the Indian sentiment, the Indian tradition and Indian beliefs. You can't clone a society of your choice in India. Social engineering has failed everywhere; the masters of social engineering have given up the Communists - whether it is sociologists or economists you have to accept a society as it is. You can only increase the momentum of evolution in the society; you can't forcibly bring about a revolution today. But, Indian leaders and intellectuals, till today, keep abusing caste. They don't know how to handle the caste.

Let me narrate to you how a community in Karaikudi handled this issue. The Chettiyar community assembled top businessmen, professionals from all over the world for 3 days to discuss their culinary act, how to construct houses, what languages they use, what old adages and stories their grandparents used to tell, what clothes they used to wear; not one word of politics, mind you. This was not even published in the newspapers. Intellectuals were not even aware of it. So, caste is a very important instrument in India, you may not like it. Unfortunately, every intellectual leads a caste life inside, but outside he is casteless! He is cloning an approach outside. There is no intellectual honesty at all.
And what happened in the case of secularism? In India, anyone who is not a Hindu is per se secular. In the year 1947, just 10 years had passed after the Muslim League demanded and got the country partitioned, the leader who voted for the resolution for the partition of India was Quazi Millath Ismail, (who was leading the same Muslim League on the Indian side), the Congress certified that the Muslim League in Kerala is secular and hence it can associate with them. The Muslim League outside Kerala is communal with the same president! Three hundred and fifty crores are spent today for the Haj pilgrims out of the funds of secular India every year. No one can raise an objection. At least I can understand why politicians don't want to do that because they want the Muslim votes. But what about the intelligentsia. What about newspaper editors and journalists? And academicians? None of them speak out. The reason is that we have produced a state dependent intellectualism in India. We don't produce Nakkeerans anymore, our intellectualism is a derivative of the State and the State is a derivative of the polity. And in turn the polity is a derivative of the mind of Macaulay and Marx.

The Indian education system: A Legacy of Macaulay.

This Macaulayian system of education is a poison injected into our system. At least I had the opportunity of schooling in Tamil and hence could withstand the corruption that this English education brings with it. This corruption begins the moment the child steps out of the house. He is told to converse in English at home. This did not happen even in pre-Independence India, even when Macaulay wrote that notorious note sitting in Ooty. How many of you know Macaulay's formulation? Just those two or three sentences at least which form the crux - "We require an education system in India which will produce a class of interpreters, who will be Indian in colour and Englishmen in taste, opinions and morals."
This is the education system, which we have been continuing with, which was earlier conceived to produce clerks for the British Empire. If you have to differ from an English educated person you have to differ only through the English language. If you have to abuse somebody, even that has to be done in English! If you abuse the Anglicised Indian, he will not find fault with the blame but with the grammar in your language! This is the extent to which a foreign language has possessed us. But, we must master English, that is needed, but why do we have to become slaves of the English language? We must use that language as a tool, but why do we consider it as a status symbol? This is the influence of Macaulay.

If you want to understand the Macaulay/Marxist mix in India, you have to go a little back to see how Marxism grew out of the Christian civilisation. I recommend that you read the Nov 27, 1999 edition of the Newsweek, which describes how the Christian idea of the end of time called the "apocalypse", influenced the entire history, art, music, prognosis, sociology, economics, and the entire attitude of the Christian civilisation towards the non-Christian civilisations.

A Christian scholar who describes how Communism grew out of Christianity has written it. In 1624, Anna Baptists, a group of Christians who believed in the basic tenets of Christianity seized power in a particular place, banned private property and use of any book other than the Bible. When Marxism came up later through the exposition of Das Capital, the Marxists began expounding their doctrine as an extension of Christianity.

The thesis, antithesis and synthesis of making Christianity acceptable to the age of enlightenment was the Hegelian way demanded rationalisation of Christianity in the days of the Protestant movement. Hegel began with a disagreement, then started interacting with Christianity and ultimately ended up accepting Christianity.

You can see the same phenomenon with Marxist postulates- "capitalism is my enemy, we have to deal with capitalism" and finally "we have to find a synthesis with capitalism".

Marx on India

In fact in the year 1857, Marx wrote about India, " India was a prosperous civilisation. It had a very high standard of living. Their productivity was higher. India was an economic giant." It was so. If you look at the statistics in 1820, India's share of world production was 19%, and England's share was 9%, please note that Britain was deep into the industrial revolution at that time. 18% of the world trade was in Indian hands at that time whereas 8% was the figure for Britain and 1% for US. When 80% of the American population was engaged in agriculture, India had 60% of the population engaged in non-agricultural occupations. This is supposed to be an index of development. All these statistics can be found in Paul S. Kennedy's "Rise and Fall of Great Powers".

So, Marx says, "This was a great civilisation which had produced prosperous communities." A prosperity which went deep into the villages. In the early stages, when the East India Company came to Murshidabad, an unknown name in Bengal today the Britishers were awe struck with its prosperity and wrote that it was more prosperous than London. This is no more disputed anyway, even by Indian intellectuals. Marx acknowledges the fact that this was a prosperous country and also had equality but unfortunately, he says for 2000 years the society did not change nor did it allow any revolutionary forces to enter! In his worldview human beings cannot progress without a revolution!

In the two articles on British rule in India and the East India Company- history and results written by Marx, quoted in the New York daily "Karl Marx does grant though somewhat in a grudging manner that "materially, India was fairly industrious and prosperous even before the onset of the British rule. He said that India was an exporting country till 1830 and started importing because it had opened its trade to the British." Many of you may not be aware that the kings in India had no right to over the lands, which came under the jurisdiction of panchayats. Whether it was Emperor Ashoka or Bhagavan Sri Ramachandra, the rule was the same. It was changed only during the British rule under the Ryotwari system. Even the Mughals could not change it. It was also found that family communities were based on domestic industry, with the peculiar combination of hand-spinning, hand- weaving, agriculture etc. which gave them a supporting power.

The misery inflicted by the British on Hindusthan is of an entirely different kind and infinitely more intense than what it had to suffer before civil wars, invasions, revolutions, conquests, famines all these did not go deeper than the surface. But, England broke the entire framework of Hindusthan, the symptoms of reconstitution are yet to emerge clearly. This loss of the Old World without the emergence of a new order imparts a particular melancholy to the present misery of Hindus and Hindusthan. Marx goes on to say that the British interference destroyed the union between agriculture and the manufacturing industry. Suddenly he remarks that the English interference dissolved this semi barbarian, semi-civilised community.

He concedes that they were prosperous, that they organised their affairs well, they have a measure of independence, they have a democracy at the lowest level, all this has been conceded. Then, how does he classify us as "semi-barbarian and semi-civilised communities"? He notes that India's social condition remained unaltered since remote antiquity. This is important, for him revolution is the core, the soul and centre of the society. This society never had a revolution; hence it cannot be modern! There is an underlying assumption, which considers revolution as a pre- requisite for being modern.

Hence, he feels that the destruction wrought by the British is the inevitable revolution needed for the development of the Indian society. England had vested interests, violent interests in bringing about this "revolution". But, the question in focus is whether mankind can fulfill its destiny without a fundamental revolution in the social state? Whatever might have been the crimes of England, she was the unconscious tool of history in bringing about a revolution, whatever bitterness the spectacle of crumbling of an ancient world may evoke, from the point of history, we have to exclaim - should this torture torment us?

Since it brings us great pleasure, were not the rule of Taimur, souls delivered without measure? It is a creative destruction in the cause of revolution according to him. If you see Indian Communism which was expounded by a man called Rajane Palme Dutt. Has anyone heard of his name? (Two persons from the audience raised their hands). Two. He was born of a white woman and an Indian father in England. He was in charge of Indian Communism for 25 years. He never came to India though. In his book, "India Today", he laid down the framework, the policy for Indian Communists, what must be done, what is the kind of revolution needed in India, the development model etc.

In those days, even good photographs of India were not available, yet this man spoke about India sitting in London. He came to India for the first time in 1946, ten years after he wrote this book and realised that he had to revise it. He stayed for 30 days! A visitor to India was the father of Indian Communism! And from that day till date, the Indian Communist has never been with India. Not only that, they took over the Indian mind in the post- independence period. It is these Marxist/Macaulayist intellectuals who will certify whether somebody is modern or traditional, backward or secular or communal, progressive or regressive. They were running an Open Air University issuing certificates every day through the press. They have branded me as a communal man.

Labels: Tools for stultifying important debates

Labels substituted debate in India. Simply a label - communal, that is enough. Four or five editorials will appear preaching that Gurumurthy is communal and the matter must end there. No one would even discuss what communalism is! Religious fundamentalism, RSS/Bajrang Dal fundamentalism! Anyone, who exposes the Hindu cause in India is a fundamentalist! We have seen this term being used so casually and superfluously and incessantly by politicians and newspapers. Has anyone bothered to understand the meaning of religious fundamentalism going beyond these slogans?

Secularism is an intra-Christian phenomenon. It has no application outside Christianity at all. Secularism resolved the fight between two powerful persons, the King and the Archbishop who were loyal to the same faith, to the same prophet, to the same book and to the same Church. It is not a multi-religious virtue.
A multi-religious idea, a multi-religious living, a multi-religious culture, a multi-religious fabric or a multi-religious structure was unknown outside India. There was usually only one faith and no place for any other, not even for a variation of the same faith.

Fifty six thousand Bahais were butchered in one hour in Tehran! They believed in the same Koran, in the same Muhammad, the only difference was that they said that Muhammad might come in another form again. That was their only fault and they were all butchered.

But we have no such problem. We can play with God, we can abuse God, and we can beat God!

If I say that monotheistic religions have had a violent history, and the reply will be "you are communal." But this is exactly the same conclusion that a study in Chicago revealed, probably, the only study on fundamentalism conducted by anybody so far. This fundamentalism project brought out five volumes each volume about eight hundred to nine hundred pages. The conclusion they have reached is that, "Fundamentalism is a virtue of Abrahamic religions. It is not applicable to eastern faiths at all.

What about the Indian intellectuals? Day in and day out, they keep abusing us as fundamentalists, communalists, that we are anti-secular and it is being gulped down by everyone including those from the IITs and IIMs, lawyers and police officials, journalists and politicians. Look at this intellectual bankruptcy.

An inner revolution: The much needed change

We need a mental revolution, an inner revolution; we need to get rooted in our own soul. There is a missing element in India today and it is this. That element has to be restored otherwise Indian intellectualism will only be a carbon copy of Western intellectualism. We are borrowing not only their language and idiom but also we trying to copy the very soul of the West.

So, all that we need to do is (it is impossible to share the entire depth of the subject in one evening's lecture programme. I have only tried out point out in an incoherent way, how a completely fresh mindset has to be evolved. And unless it evolves, the Indian mind, which leads India, will be in a perpetual state of confusion ordinary people are perfectly all right.

Consider for example how thirty years before there was a question whether Tamil Nadu will be a part of India or not. The Dravidian parties have taken over the mind of Tamil Nadu. It had virtually ceased to be a part of India. And their attack was aimed at Hinduism. The moment you attack Hinduism you attack India. This is a fact. Neither politicians nor intellectuals nor academicians realised this. But, the ordinary people did. Just three religious movements- the Ayyappa movement, the Kavadi movement and the Melmaruvatthur Adi Para Sakti movement- have finished the Dravidian ideology to a very great extent. It is only the outer shell of Dravidianism that remains today. Tamil Nadu has been brought back successfully by Ayyappa, Muruga and Para Sakti, not by the Congress or the BJP or any other political party.

How many people have intellectually assessed the depth and the reach, the deep influence of religion over the people? A paradigm shift in a study of India would be an intellectual approach to this subject. Or consider for example its influence on economics. Many of you by now would have studied economics in some detail. Take a look at the society in India and compare the figures for public expenditure for private purposes, which is called the social security system in the West. 30% of the GDP in America is spent for social security, 48% in England, 49% in France, 56% in Germany and 67% in Sweden. This private expenditure is nothing but what you and I do by taking care of parents, our wives and children, brothers and sisters and grandparents, widowed sisters and distant relatives. This expenditure is met by the society in India.

And there is no law in India that people should do this. We consider it as our dharma. A person went to a court and demanded a divorce from his father and mother. The American court granted it saying that the only relationship that exists between two persons of America is their citizenship. The law in America recognises no other relationship ... In the year 1978, an interesting incident occurred in Manhattan. There was a power failure for six hours. Manhattan is in the heart of New York where you find the UN building, the World Trade Centre and the head quarters of many multi-national companies. One third of the world's health is concentrated in Manhattan. Within six hours, hundreds of people were killed, robbed and assaulted. We don't need electricity to behave in a civilised manner. How many intellectuals in India have ever articulated from such a sympathetic approach? We have only tarnished the image of this country. We must be ashamed of this.

Conclusion

I shall conclude my speech with this example. When Sri Aurobindo came to Pondicherry in search of a new light. He used to get five rupees from a friend and four persons used to live on this. A cup of tea was one of the luxuries they used to have everyday in the morning, on the Pondicherry beach.

Sri Aurobindo used to always look at a mystic called Kullachamy (Subramanya Bharati has written a poem about him). He used to behave like a madman, wandering here and there, throwing stones ... One, day he came near Sri Aurobindo, lifted his cup of tea and emptied it in front of him. Then he showed the empty cup to him, placed it on the table and went away. Sri Aurobindo's friends were angry and wanted to chase him. Sri Aurobindo stopped them and said, "This is the kind of instruction I had been expecting from him. He wants me to empty my mind and start thinking afresh."

That is my appeal to you"